Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Prezes UTK stwierdził nieprawidłowości w zakresie utrzymania przejazdów kolejowo-drogowych na linii kolejowej nr 91 Kraków Główny – Medyka oraz nr 95 Kraków Mydlniki – Podłęże

01.07.2015

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego (UTK) w wyniku przeprowadzonych czynności nadzorczych związanych ze stanem technicznym skrzyżowań linii kolejowych z drogami publicznymi stwierdził naruszenie przepisów w zakresie utrzymania przejazdów kolejowo-drogowych: kategorii D w km 47,950 linii kolejowej nr 91 Kraków Główny – Medyka oraz kategorii D w km 28,481 linii kolejowej nr 95 Kraków Mydlniki – Podłęże.

Naruszenie przepisów przez zarządcę infrastruktury PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (PKP PLK) polegało m.in. na:

 • niezapewnieniu bezpieczeństwa na przejeździe podczas trwających prac modernizacyjnych,
 • nieodpowiednim zabezpieczeniu przed wjazdem na przejazd podczas czasowego zamknięcia dla ruchu kołowego,
 • nieprawidłowym oznakowaniu przejazdu,
 • niedokonywaniu pomiarów natężenia ruchu drogowego i kolejowego (nieaktualizowaniu danych dotyczących iloczynu ruchu),
 • niezapewnieniu odpowiedniego stanu technicznego elementów konstrukcyjnych przejazdu.

Powyższe nieprawidłowości naruszają przepisy:

 • ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym,
 • rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 26 lutego 1996 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych z drogami publicznymi i ich usytuowanie,
 • przepisów wewnętrznych PKP PLK, w tym dokumentacji Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem.

W wyniku działań nadzorczych Prezes UTK:

 • nakazał zarządcy natychmiastowe usunięcie wszystkich stwierdzonych nieprawidłowości,
 • wniósł o natychmiastowe podjęcie przez zarządcę odpowiednich działań, zgodnych z posiadanym Systemem Zarządzania Bezpieczeństwem (SMS – Safety Management System), które będą miały na celu nadzór nad poziomem ryzyka związanym z prowadzeniem działalności.

Cel działań:

 • zwiększenie poziomu bezpieczeństwa ruchu kolejowego oraz drogowego na przejazdach,
 • ciągłe i systematyczne podnoszenie jakości utrzymania infrastruktury kolejowej zarządzanej przez PKP PLK.
do góry