Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Prezes UTK nadzoruje stopień wdrożenia przez przewoźników systemów zarządzania bezpieczeństwem – nieprawidłowości przewoźnika Koleje Śląskie

26.06.2015

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego (UTK), po przeprowadzeniu działań kontrolnych - nadzoru nad podmiotami posiadającymi certyfikaty bezpieczeństwa w procesie recertyfikacji, stwierdził naruszenie przez przewoźnika kolejowego Koleje Śląskie sp. z o.o. przepisów dotyczących obowiązków przedsiębiorcy w zakresie systemu zarządzania bezpieczeństwem (SMS).

Naruszenie przepisów przez przewoźnika polegało na nienależytym stosowaniu systemu zarządzania bezpieczeństwem w transporcie kolejowym, który był podstawą do wydania certyfikatu bezpieczeństwa w części akceptującej system zarządzania bezpieczeństwem, co wyrażało się w naruszeniu kryteriów: A1, A2, B.1, B.2, B.6, C.1, G.4, L.2, M.2, P.1, S.2, i S.4 oceny systemu zarządzania bezpieczeństwem (określonych w załączniku II rozporządzenia 1158/2010), m.in. na:

 • braku właściwego nadzoru nad ryzykiem związanym z prowadzoną działalnością,
 • nieprawidłowym oszacowaniu prawdopodobieństwa wystąpienia zagrożeń w stosunku do rocznej pracy eksploatacyjnej,
 • niewdrożeniu środków kontroli ryzyka,
 • braku zatwierdzenia przez Prezesa UTK dokumentacji systemu utrzymania (DSU) dla eksploatowanych pojazdów kolejowych,
 • nieprzestrzeganiu cykli przeglądowo naprawczych określonych w DSU,
 • niedokumentowaniu czynności utrzymania zgodnie z DSU,
 • nieprawidłowym prowadzeniu rejestru pojazdów kolejowych,
 • braku weryfikacji kompetencji dostawców usług,
 • braku rozliczania osób pełniących role w zakresie SMS z osiąganych przez nie wyników,
 • braku nadzoru nad przyrządami pomiarowymi wykorzystywanymi w procesie utrzymania pojazdów kolejowych,
 • nieprzeprowadzaniu analiz istotności zmian w trybie określonym w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 352/2009,
 • niezapewnieniu należytego dokumentowania informacji oraz spójności dokumentacji SMS,
 • nieobjęciu audytami wszystkich procesów SMS,
 • niemonitorowaniu skuteczności wprowadzonych działań korygujących w odniesieniu do stwierdzonych podczas audytów niezgodności.

Naruszone przepisy:

 • rozporządzenie Komisji (UE) nr 1158/2010 z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie wspólnej metody oceny bezpieczeństwa w odniesieniu do zgodności z wymogami dotyczącymi uzyskania kolejowych certyfikatów bezpieczeństwa.
 • ustawa o transporcie kolejowym,
 • rozporządzenie Ministra Transportu w sprawie systemu zarządzania bezpieczeństwem,
 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie ogólnych warunków technicznych eksploatacji pojazdów kolejowych,
 • rozporządzenie Ministra Transportu i, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie sposób prowadzenia rejestru oraz sposobu oznakowania pojazdów kolejowych,
 • przepisy wewnętrzne przewoźnika, w tym procedury SMS.

Wyniki działań:

 • Prezes UTK nakazał przewoźnikowi natychmiastowe usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości,
 • Prezes UTK nakazał dokonanie analizy możliwości występowania nieprawidłowości w innych obszarach i procesach SMS oraz w przypadku ich potwierdzenia natychmiastowe usunięcie,
 • Prezes UTK wniósł o podjęcie przez przewoźnika odpowiednich działań, zgodnych z posiadanym systemem zarządzania bezpieczeństwem, które będą miały na celu nadzór nad poziomem ryzyka związanym z prowadzoną działalnością certyfikowanego przewoźnika kolejowego.

Cel działań:

 • zwiększenie bezpieczeństwa ruchu kolejowego,
 • zwiększenie świadomości uczestników rynku kolejowego dotyczącej bezpieczeństwa systemu kolejowego, w tym w zakresie obowiązku i konieczności wdrożenia i stosowania systemu zarządzania bezpieczeństwem.

 

do góry