Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Prezes UTK stwierdził naruszenie przepisów przez PKP PLK w zakresie nadzoru nad stanem infrastruktury kolejowej na stacji Łódź Olechów

25.06.2015

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego (UTK) podczas czynności kontrolnych stwierdził naruszenie przez zarządcę infrastruktury PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Łodzi (PKP PLK), przepisów dotyczących nadzoru nad stanem infrastruktury
i procesem jej utrzymania.

Kontrolą objęto infrastrukturę normalnotorową przeznaczoną do przyjmowania i wyprawiania pociągów z towarami niebezpiecznymi oraz towarami wysokiego ryzyka (TWR), na stacji kolejowej Łódź Olechów.

Naruszenie przepisów przez zarządcę polegało m.in. na:

 • niepodejmowaniu od lat wystarczających działań z zakresu utrzymania infrastruktury,
 • co doprowadziło do  szeregu nieprawidłowości mających wpływ na bezpieczeństwo ruchu kolejowego (w protokołach diagnostycznych oraz podczas kolejnych badań technicznych powtarzają się zalecenia dotyczące wymiany uszkodzonych podkładów,
 • naprawy ostatecznej pękniętych szyn i naprawy szyn wybuksowanych),
 • niewykonywaniu w rozjazdach zaleceń zaznaczonych w protokołach diagnostycznych z 2014 roku jako pilne tj.: wymiany nadmiernie zużytych podrozjazdnic i części rozjazdowych oraz podkładów na przejściach międzyrozjazdowych,
 • nieusunięciu nieprawidłowości wyszczególnionych w protokołach sporządzonych po badaniach diagnostycznych urządzeń sterowania ruchem kolejowym,
 • nieprawidłowych złączkach szynowych i linkach obejściowych prądu trakcyjnego zabudowanych przy rozjazdach,
 • elektromagnesach SHP (Samoczynnego Hamowania Pociągu) zabudowanych w niewłaściwych odległościach.

Naruszone przez zarządcę przepisy:

 • ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym,
 • przepisy i dokumenty wewnętrzne PKP PLK. w tym System Zarządzania Bezpieczeństwem.

Wyniki działań:

 • Prezes UTK nakazał zarządcy infrastruktury natychmiastowe usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości,
 • Prezes UTK nakazał dokonanie analizy występowania analogicznych nieprawidłowości w innych lokalizacjach oraz w przypadku ich potwierdzenia natychmiastowe usunięcie,
 • Prezes UTK wniósł o podjęcie przez zarządcę odpowiednich działań, zgodnych z posiadanym SMS, które będą miały na celu nadzór nad poziomem ryzyka związanym z prowadzoną działalnością autoryzowanego zarządcy.

Cel działań:

 • zwiększenie poziomu bezpieczeństwa ruchu kolejowego, w szczególności w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych,
 • eliminowanie potencjalnych zagrożeń związanych z brakiem należytego utrzymania infrastruktury kolejowej przez zarządcę,
 • zwiększenie świadomości uczestników rynku kolejowego w zakresie bezpieczeństwa ruchu kolejowego.
 • Biologicznie zużyte podkłady w torze nr 62 w obrębie nastawni ŁOA
 • Szerokość toru w rozjeździe nr 236 zabezpieczona ściągiem, obręb nastawni ŁOA
 • Stan podrozjezdnic w rozjeździe nr 36, okręg nastawczy ŁOA
do góry