Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Spotkanie z przedstawicielami pasażerskich przewoźników kolejowych na temat końca okresu przejściowego na stosowanie przepisów o otwartym dostępie

23.06.2015

31 grudnia 2016 r., kończy się okres przejściowy na stosowanie przepisów o otwartym dostępie do infrastruktury kolejowej. Biorąc pod uwagę terminy składania wniosków do zarządcy infrastruktury o przydzielenie przepustowości, ci przewoźnicy kolejowi, którzy zamierzają realizować regularne komercyjne przewozy osób w ramach Rocznego Rozkładu Jazdy 2016/2017, powinni już składać do Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego wnioski o wydanie decyzji o przyznanie im otwartego dostępu.

22 czerwca br. w siedzibie UTK w Warszawie, odbyło się spotkanie z kolejowymi przewoźnikami pasażerskimi realizującymi regularne przewozy osób. Podczas spotkania omówiono zagadnienia wpływu zbliżającego się końca okresu przejściowego na stosowanie przepisów Rozdziału 5c ustawy o transporcie kolejowym dotyczącego otwartego dostępu na funkcjonowanie przewozów pasażerskich. Przypomniano, że art. 78 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym wprowadził okres przejściowy do końca 2016 r. Oznacza to, że praktycznie już od Rocznego Rozkładu Jazdy 2016/2017 wszyscy przewoźnicy kolejowi, aby realizować regularne komercyjne przewozy osób, będą musieli dysponować decyzjami Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego o przyznaniu otwartego dostępu.

Istotnym elementem spotkania było zwrócenie uwagi na skomplikowany charakter tego typu postępowań administracyjnych. Temat ten był już szczegółowo omawiany na spotkaniu z przewoźnikami kolejowymi, które odbyło się w UTK 14 lutego 2014 r. Postępowanie może być długotrwałe, ponieważ po otrzymaniu wniosku jest on sprawdzany pod względem formalnym i merytorycznym i może wystąpić konieczność jego uzupełnienia lub modyfikacji. Następnie Prezes UTK występuje do stron umów o świadczenie usług publicznych, przede wszystkim organizatorów, o przekazanie informacji, dokumentów i wyliczeń, o których mowa w art. 28r ustawy o transporcie kolejowym. Na przesłanie tych materiałów ustawodawca przewidział 30 dni. Ostatecznie następuje etap przeprowadzenia analizy otrzymanych dokumentów, wyliczeń i informacji, co może powodować konieczność wprowadzenia kolejnych korekt przez wnioskującego przewoźnika. Ostatecznie wydawana jest decyzja Prezesa UTK, która nie musi być tożsama z pierwotnym wnioskiem. Istnieje też możliwość, że przy spełnieniu warunków określonych w art. 28r ustawy o transporcie kolejowym, Prezes UTK odmówi przyznania przewoźnikowi otwartego dostępu. Zwrócono także uwagę, że decyzja taka może dotyczyć wyłącznie jednej linii komunikacyjnej, określonej odcinkami linii kolejowych, lecz istnieje możliwość wystąpienia o realizację połączeń obejmujących zarówno całość, jak i poszczególne części takiej linii komunikacyjnej (trasy).

Nie jest obecnie jeszcze znany Regulamin Przydzielania Tras Pociągów i Korzystania z Przydzielonych Tras Pociągów przez Licencjonowanych Przewoźników Kolejowych w Ramach Rozkładu Jazdy Pociągów 2016/2017 („Regulamin 2016/2017”), więc nie wiadomo jeszcze kiedy zarządca infrastruktury będzie wymagał przedstawienia decyzji o przyznaniu otwartego dostępu, zawartej umowy o świadczenie usług publicznych lub decyzji Prezesa UTK o zgodzie na realizację międzynarodowych przewozów pasażerskich (tzw. kabotażu). Jednak przewoźnicy kolejowi zamierzający realizować regularne komercyjne przewozy osób muszą dysponować decyzjami o przyznaniu otwartego dostępu najprawdopodobniej już w marcu 2016 r. Jest to spowodowane faktem, że jeśli podobnie jak ma to miejsce obecnie, wnioski o przydzielenie tras pociągów będą musiały być składane na przełomie marca i kwietnia 2016 r., przewoźnicy będą dysponowali już wydaną decyzją w celu przygotowania wniosków. W tej sytuacji zwrócono uwagę przewoźników, że czasu pozostało już mało i powinni oni już teraz przygotowywać wystąpienia do Prezesa UTK o przyznanie otwartego dostępu.

Celem tego roboczego spotkania było również umożliwienie przedstawienia problemów przez przedstawicieli przewoźników pasażerskich, związanych z tym obszarem działalności. Uczestnicy zwrócili uwagę, że w sytuacji końca okresu przejściowego na stosowanie przepisów o otwartym dostępie, kluczowe znaczenie ma precyzyjne określenie przewozów okazjonalnych. Przewoźnicy kolejowi realizujący regularne przewozy osób wskazali, że po 31 grudnia 2016 r., pozostanie możliwość trasowania pociągów dla potrzeb przewozów okazjonalnych - w ramach wolnej przepustowości - na dotychczasowych zasadach. W tej sytuacji muszą wiedzieć, gdzie przebiega granica między transportem okazjonalnym a komercyjnym, na który muszą mieć decyzję o przyznaniu otwartego dostępu. Wobec niedostatecznej, ich zdaniem, precyzji definicji zawartej w art. 4 pkt 22a ustawy o transporcie kolejowym, zwrócili się do Prezesa UTK o wydanie interpretacji pojęcia przewozów okazjonalnych. Wyrazili także opinię, że Regulamin 2016/2017 powinien uwzględniać interpretację przewozów okazjonalnych uzgodnioną z Prezesem UTK.

do góry