Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Działania Prezesa UTK w zakresie nadzoru nad infrastrukturą wykorzystywaną w przewozie towarów niebezpiecznych - naruszenie przepisów przez PKP PLK na stacji Siemianówka

19.06.2015

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego (UTK) podczas czynności kontrolnych stwierdził naruszenie przez zarządcę infrastruktury PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - Zakład Linii Kolejowych w Białymstoku (PKP PLK), przepisów dotyczących nadzoru nad stanem infrastruktury kolejowej i procesem jej utrzymania.

Kontrolą objęto infrastrukturę normalnotorową i szerokotorową stacji kolejowej Siemianówka, wyznaczoną do przyjmowania i wyprawiania pociągów z towarami niebezpiecznymi wysokiego ryzyka (TWR).

Naruszenie przepisów przez zarządcę polegało m.in. na:

 • niepodejmowaniu od lat wystarczających działań z zakresu utrzymania infrastruktury,
  co doprowadziło do  szeregu nieprawidłowości mających wpływ na bezpieczeństwo ruchu kolejowego,
 • eksploatowaniu nadmiernie zużytych biologicznie podkładów drewnianych i podrozjezdnic,
 • braku realizacji wielokrotnych zaleceń diagnostycznych po dokonanych badaniach technicznych infrastruktury,
 • uszkodzonej nawierzchni drogowej  przejazdu kategorii F.

Naruszone przez zarządcę przepisy:

 • ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym i akty wykonawcze do ustawy,
 • przepisy i dokumenty wewnętrzne zarządcy, w tym system zarządzania bezpieczeństwem (SMS).

Wyniki działań:

 • Prezes UTK nakazał zarządcy infrastruktury natychmiastowe usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości,
 • Prezes UTK nakazał dokonanie analizy występowania analogicznych nieprawidłowości w innych lokalizacjach oraz w przypadku ich potwierdzenia natychmiastowe usunięcie,
 • Prezes UTK wniósł o podjęcie przez zarządcę odpowiednich działań, zgodnych z posiadanym SMS, które będą miały na celu nadzór nad poziomem ryzyka związanym z prowadzoną działalnością autoryzowanego zarządcy.

Cel działań:

 • zwiększenie poziomu bezpieczeństwa ruchu kolejowego, w tym w szczególności bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych,
 • eliminowanie potencjalnych zagrożeń związanych z brakiem należytego utrzymania infrastruktury kolejowej przez zarządcę,
 • zwiększenie świadomości uczestników rynku kolejowego w zakresie bezpieczeństwa ruchu kolejowego.
 • Stan podkładów drewnianych w torach normalnotorowych nr 1 i 2 na stacji Siemianówka.
 • Stan podkładów drewnianych w torach normalnotorowych nr 1 i 2 na stacji Siemianówka.
 • Widok toru szerokotorowego nr 109 na stacji Siemianówka. Tor zarośniety, zły stan techniczny podkładów drewnianych.
 • Widok toru szerokotorowego nr 109 na stacji Siemianówka. Tor zarośniety, zły stan techniczny podkładów drewnianych.
do góry