Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Bezpieczeństwo ruchu na przejazdach kolejowo-drogowych – zarządca PKP PLK zobowiązany do natychmiastowego wprowadzenia ograniczeń eksploatacyjnych na przejazdach linii nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa - Dorohusk

18.06.2015

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego (UTK) w wyniku dokonanych czynności kontrolnych oraz po stwierdzeniu nieprawidłowości mających wpływ na bezpieczeństwo ruchu na przejazdach kolejowo-drogowych, nakazał zarządcy infrastruktury kolejowej PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (PKP PLK) wskazanie oraz wprowadzenie ograniczeń eksploatacyjnych w obrębie przejazdów: kategorii C usytuowanego w km 141,607 oraz kategorii ,,B” usytuowanego w km 143,527 linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa – Dorohusk.

Naruszenie przepisów przez zarządcę na przejazdach kolejowo-drogowych dotyczyło:

 • braku przeprowadzenia przez zarządcę zabiegów obsługi technicznej (konserwacji) urządzeń zdalnej kontroli – powtarzaczy samoczynnej sygnalizacji przejazdowej (SSP),
 • występowania niezgodności rzeczywistej lokalizacji czujników włączających samoczynną sygnalizację przejazdową z dokumentacją techniczną systemu,
 • usterek i nieprawidłowości funkcjonowania samoczynnej sygnalizacji przejazdowej,
 • występowania rozbieżności pomiędzy rzeczywistym stanem zabezpieczenia przejazdów a danymi zawartymi w metrykach przejazdów,
 • występowania niedostatecznego stanu technicznego nawierzchni na przejazdach,
 • nieaktualnych badań iloczynów ruchu na przejazdach,
 • występowania nieczytelnych znaków w obrębie przejazdu,
 • niejednoznacznych i nieczytelnych zapisów metryk przejazdów kolejowych.

Wyniki działań:

 • Prezes UTK nakazał wprowadzenie przez zarządcę ograniczeń eksploatacyjnych,
 • decyzje Prezesa UTK wprowadzające ograniczenia eksploatacyjne podlegały natychmiastowej wykonalności,
 • w przypadku niewykonania decyzji w trybie natychmiastowym, Prezes UTK na podstawie art.66 ust. 2aa ustawy o transporcie kolejowym nakłada karę pieniężną w wysokości do 5000 euro za każdy dzień zwłoki w wykonaniu ww. decyzji.

Cel działania:                                                                     

 • natychmiastowe zapewnienie bezpieczeństwa prowadzenia ruchu w obrębie przejazdów kolejowo-drogowych.
do góry