Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Skarga PKP Intercity S.A. oddalona przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie

18.06.2015

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę PKP Intercity S.A. na decyzję Prezesa UTK w sprawie naruszenia przepisów Rozporządzenia 1371/2007 w pociągu EC Wawel.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę PKP Intercity S.A. na decyzję Prezesa UTK stwierdzającą naruszenie przez PKP Intercity S.A. art. 17 Rozporządzenia 1371/2007 dotyczącego praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym w postaci odmowy uznania reklamacji – wniosku o wypłatę rekompensaty z tytułu opóźnienia pociągu międzynarodowego EuroCity nr 249/73000 Wawel relacji Forst (Lausitz) – Kraków Główny i niewypłaceniu należnego odszkodowania.

12 czerwca 2015 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po przekazaniu sprawy przez Naczelny Sąd Administracyjny do ponownego rozpatrzenia, rozpoznał skargę spółki PKP Intercity na decyzję Prezesa UTK z 21 czerwca 2012 r. (znak: TRMP-051-4.7/RK/11) w przedmiocie naruszenia ww. przepisu Rozporządzenia 1371/2007.

Postępowanie administracyjne wszczęte przez Prezesa UTK było wynikiem skargi złożonej 21 lutego 2011 r. przez Podróżnego. Przedmiotem prowadzonego postępowania było ustalenie, czy PKP Intercity S.A., będąca przedsiębiorstwem kolejowym, odmawiając pasażerowi wypłaty odszkodowania z tytułu opóźnienia międzynarodowego pociągu kategorii EuroCity naruszyła przepisy art. 17 Rozporządzenia 1371/2007.

W toku prowadzonego postępowania wydano dwie decyzje:

- 30 września 2011 r., na mocy której Prezes UTK stwierdził faktyczne naruszenie przez PKP Intercity S.A. art. 17 Rozporządzenia 1371/2007 poprzez odmowę uznania reklamacji – wniosku o rekompensatę z tytułu opóźnienia pociągu międzynarodowego kategorii EuroCity i niewypłaceniu należnego odszkodowania;

- 21 czerwca 2012 r. utrzymującą w mocy decyzję z 30 września 2011 r.

Od wydanych decyzji spółka PKP Intercity złożyła odwołanie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, który wyrokiem z 20 lutego 2013 r. (sygn. akt VII SA/Wa 2045/12) uchylił zaskarżoną decyzję Prezesa UTK z 21 czerwca 2012 r. utrzymującą w mocy decyzję z 30 września 2011 r.

Od ww. wyroku Prezes UTK złożył skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego, który wyrokiem z 8 stycznia 2015 r. (sygn. akt II GSK 915/13), uchylił wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z 20 lutego 2013 r. i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po ponownym rozpoznaniu sprawy oddalił skargę PKP Intercity S.A. przychylając się w całości do stanowiska prezentowanego przez Prezesa UTK.

do góry