Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Bezpieczeństwo eksploatacji infrastruktury kolejowej – Prezes UTK nakazał usunięcie nieprawidłowości na linii nr 73 Sitkówka Nowiny – Busko Zdrój

17.06.2015

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego (UTK) w wyniku dokonanych czynności kontrolnych, stwierdził naruszenie przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (PKP PLK) przepisów dotyczących obowiązków zarządcy infrastruktury w zakresie bezpieczeństwa transportu kolejowego, w szczególności przepisów w zakresie stanu technicznego infrastruktury i procesu jej utrzymania na linii kolejowej nr 73 Sitkówka Nowiny – Busko Zdrój.

Naruszenie przepisów przez zarządcę infrastruktury polegało m.in. na:

 • eksploatowaniu torów z przekroczoną dopuszczalną wichrowatością,
 • eksploatowaniu torów z przekroczoną dopuszczalną nierównością pionową szyn,
 • eksploatowaniu torów z przekroczonym dopuszczalnym poszerzeniem torów,
 • niesporządzaniu w wymaganym terminie sprawozdań z badań technicznych torów,
 • niepoprawnym sporządzaniu sprawozdań zawierających ocenę badanych odcinków torów,
 • niezawieraniu w dokumentacji „arkuszach badania technicznego rozjazdów” wymaganych informacji,
 • eksploatowaniu zużytych lub uszkodzonych części rozjazdów, w tym: z wyszczerbieniami iglic, zużyciem pionowym i bocznym iglic,
 • eksploatowaniu zużytych podrozjazdnic drewnianych,
 • eksploatowaniu uszkodzonych podkładów,
 • brakach złączek przytwierdzeń i połączeń (śrub stopowych i łubkowych) oraz niesmarowaniu śrub,
 • brakach podsypki, nieoczyszczaniu podsypki, istnieniu tzw. „wychlapów”,
 • usytuowaniu drzew i krzewów w odległości mniejszej niż 15 m od osi skrajnego toru kolejowego, co powoduje zagrożenie bezpieczeństwa ruchu,
 • eksploatowaniu płyt przejazdowych w złym stanie technicznym,
 • nieprawidłowym oznakowaniu przejazdów kolejowych,
 • występowaniu miejsc, w których osoby postronne przekraczają linię kolejową poza wyznaczonymi przejściami i przejazdami,
 • niestosowaniu przez zarządcę dokumentacji systemu zarządzania bezpieczeństwem (SMS) oraz regulacji wewnętrznych, które stanowią podstawowe dokumenty w zakresie bezpiecznego zarządzania działalnością zarządcy infrastruktury kolejowej.

Naruszone przez zarządcę infrastruktury kolejowej przepisy prawa:

 • ustawa o transporcie kolejowym,
 • rozporządzenie w sprawie wymagań w zakresie odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew i krzewów, elementów ochrony akustycznej i wykonywania robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowej, a także sposobu urządzania i utrzymywania zasłon odśnieżnych oraz pasów przeciwpożarowych,
 • rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych,
 • przepisy wewnętrzne zarządcy, w tym procedury systemu zarządzania bezpieczeństwem (SMS).

Wyniki działań:

 • Prezes UTK nakazał zarządcy infrastruktury natychmiastowe usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości,
 • Prezes UTK nakazał dokonanie analizy możliwości występowania analogicznych nieprawidłowości w innych lokalizacjach oraz w przypadku ich potwierdzenia natychmiastowe ich usunięcie,
 • Prezes UTK wniósł o podjęcie przez zarządcę odpowiednich działań, zgodnych z posiadanym systemem zarządzania bezpieczeństwem, które będą miały na celu nadzór nad poziomem ryzyka związanym z prowadzoną działalnością autoryzowanego zarządcy.

Cel działań:

 • zwiększenie poziomu bezpieczeństwa ruchu kolejowego,
 • eliminowanie potencjalnych zagrożeń związanych z brakiem należytego utrzymania  infrastruktury kolejowej,
 • zwiększenie świadomości uczestników rynku kolejowego w zakresie bezpieczeństwa ruchu kolejowego.
 • Dokumentacja fotograficzna
 • Dokumentacja fotograficzna
 • Dokumentacja fotograficzna
 • Dokumentacja fotograficzna
 • Dokumentacja fotograficzna
do góry