Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Stały nadzór Prezesa UTK nad przestrzeganiem przez przewoźników zasad eksploatacji pojazdów kolejowych

16.06.2015

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego (UTK) kontynuując działania nadzorcze nad  przestrzeganiem zasad eksploatacji oraz utrzymania pojazdów przez podmioty funkcjonujące na rynku kolejowym, stwierdził naruszenia przepisów bezpieczeństwa transportu kolejowego. Nakazał usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości, jednocześnie wyłączył lub ograniczył eksploatację pojazdów niespełniających przepisów prawa, w tym wagonów pasażerskich i towarowych oraz pojazdu trakcyjnego.

Nieprawidłowości w procesie utrzymania pojazdów dotyczyły przewoźników kolejowych ORLEN KolTrans sp. z o.o. oraz PKP Intercity S.A.

Przykładowe naruszenia przepisów z zakresu eksploatacji pojazdów kolejowych:

  • niezapewnienie zgodności procesu utrzymania pojazdów z wymaganiami zawartymi w dokumentacji systemu utrzymania (DSU),
  • eksploatowanie pojazdów na podstawie świadectw sprawności technicznej, które utraciły ważność,
  • eksploatowanie pojazdów kolejowych posiadających usterki techniczne.

Wyniki działań Prezesa UTK, w zależności od stwierdzonych nieprawidłowości:

  • Prezes UTK nakazał usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości w celu spełnienia warunków technicznych i organizacyjnych zapewniających bezpieczne eksploatowanie pojazdów kolejowych,
  • Prezes UTK wyłączał z eksploatacji pojazdy kolejowe,
  • Prezes UTK ograniczał eksploatację pojazdów kolejowych,
  • w przypadku niewykonania decyzji, Prezes UTK na podstawie art.66 ust. 2aa ustawy o transporcie kolejowym nakłada karę pieniężną w wysokości do 5000 euro za każdy dzień zwłoki w wykonaniu ww. decyzji.

Cel działań:

  • podnoszenie jakości procesu utrzymania pojazdów kolejowych przez uczestników rynku kolejowego,
  • zwiększenie poziomu bezpieczeństwa eksploatacji pojazdów kolejowych i bezpieczeństwa ruchu kolejowego,
  • zwiększenie poziomu jakości usług świadczonych w transporcie kolejowym.

 

do góry