Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Prezes UTK stwierdził naruszenie przez PKP PLK Zakład Linii Kolejowych w Lublinie przepisów w zakresie eksploatacji sieci trakcyjnej na linii kolejowej nr 7

15.06.2015

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego (UTK), jako krajowa władza bezpieczeństwa, przeprowadził kontrolę zarządcy infrastruktury PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. – Zakład Linii Kolejowych w Lublinie (PKP PLK) w zakresie nadzoru nad stanem technicznym i procesem utrzymania sieci trakcyjnej o napięciu 3 kV DC, zabudowanej i eksploatowanej na linii kolejowej nr 7, na stacjach Trawniki i Jaszczów oraz na przyległych do tych stacji szlakach kolejowych.

Na podstawie ustaleń oraz zgromadzonych w trakcie kontroli dowodów, stwierdzono naruszenie przez PKP PLK obowiązujących przepisów w zakresie bezpieczeństwa ruchu kolejowego. Stwierdzono m.in. następujące nieprawidłowości:

 • brak planów (harmonogramów) oględzin sieci trakcyjnej,
 • niewykonanie przez zarządcę badań izolatorów, które mają przekroczony okres użytkowania,
 • nieusuwanie przez zarządcę nieprawidłowości w zakresie stanu technicznego sieci trakcyjnej, w szczególności zawartych w protokołach z badań kontrolnych (diagnostyki) oraz z przeglądów okresowych,
 • brak opracowanych regulaminów tymczasowych prowadzenia ruchu w czasie wykonywania planowych robót w sieci trakcyjnej, co ma istotne znaczenie w przypadku pracy sieciowych pojazdów kolejowych w strefach działania urządzeń samoczynnych sygnalizacji przejazdowych,
 • niejednoznaczne wpisy w protokołach z przeglądów okresowych sieci trakcyjnej w odniesieniu do stanu technicznego izolatorów oraz konieczności ich wymiany.

Wyszczególnione powyżej nieprawidłowości stanowią naruszenie przepisów:

 • ustawy o transporcie kolejowym;
 • przepisów wewnętrznych kontrolowanego zarządcy infrastruktury, tj.:

- instrukcji utrzymania sieci trakcyjnej Iet-2,
- wytycznych diagnozowania sieci trakcyjnej,
- instrukcji o sporządzaniu regulaminów technicznych Ir-3,
- instrukcji obsługi przejazdów kolejowych Ir-7.

Wyniki działań:

 • Prezes UTK nakazał zarządcy infrastruktury natychmiastowe usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości,
 • Prezes UTK nakazał dokonanie weryfikacji i analizy ewentualnego występowania analogicznych nieprawidłowości w innych lokalizacjach oraz ich wyeliminowania, a także podjęcie działań przewidzianych przez System Zarządzania Bezpieczeństwem, mających na celu nadzór nad poziomem ryzyka związanego z zarządzaniem infrastrukturą kolejową.

Cel działań:

 • podnoszenie jakości utrzymania infrastruktury kolejowej zarządzanej przez PKP PLK, w tym w szczególności utrzymania sieci trakcyjnej,
 • zwiększenie poziomu bezpieczeństwa ruchu kolejowego i jakości świadczonych przez zarządcę usług.
do góry