Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Naruszenie zasad i przepisów przez przedsiębiorcę Warszawska Kolej Dojazdowa (WKD) w zakresie bezpieczeństwa ruchu kolejowego na linii nr 47 Warszawa Śródmieście – Grodzisk Mazowiecki

12.06.2015

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego, jako centralny organ administracji rządowej i  krajowa władza bezpieczeństwa, przeprowadził czynności kontrolne w zakresie przestrzegania zasad bezpieczeństwa ruchu kolejowego na linii nr 47 Warszawa Śródmieście WKD - Grodzisk Mazowiecki Radońska.

Na podstawie ustaleń oraz zgromadzonych w trakcie czynności kontrolnych dowodów, stwierdzono naruszenie przez spółkę Warszawska Kolej Dojazdowa obowiązujących przepisów mających wpływ na bezpieczeństwo ruchu kolejowego, w tym m.in.:

 • nieprzestrzeganie w latach 2014-2015 częstotliwości wykonywanych badań technicznych i pomiarów torów oraz obchodów torów,
 • niewykonanie robót zaleconych w protokołach z badań technicznych i pomiarów torów przeprowadzonych w 2014 roku,
 • niewykonanie zaleceń wynikających z kontroli okresowej stanu technicznej sprawności obiektów inżynieryjnych,
 • brak umowy na utrzymanie, konserwację i diagnostykę urządzeń zdalnego sterowania na stacji Komorów,
 • nieprzeprowadzenie w 2014 roku oceny stanu technicznego urządzeń elektroenergetycznych oraz urządzeń sieci trakcyjnej,
 • nieprawidłowości dotyczących konieczności licznych wymian części rozjazdowych, sporządzonych po badaniach technicznych rozjazdów na stacjach Warszawa Śródmieście, Komorów, Podkowa Leśna Główna i Grodzisk Mazowiecki Radońska.

Stwierdzone nieprawidłowości naruszały przepisy:

 • ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym oraz aktów wykonawczych do ustawy,
 • instrukcji o dokonywaniu pomiarów, badań i oceny stanu torów WKD D-9,
 • warunków technicznych dla kolejowych obiektów inżynieryjnych WKD D-2,
 • instrukcji diagnostyki technicznej urządzeń sterowania ruchem kolejowym WKDA-10.

Wyniki działań:

 • Prezes UTK nakazał natychmiastowe usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości,
 • Prezes UTK nakazał dokonanie weryfikacji i analizy ewentualnego występowania analogicznych nieprawidłowości w innych lokalizacjach i w przypadku ich występowania natychmiastowe usunięcie.

Cel działania:

 • podnoszenie jakości utrzymania infrastruktury kolejowej,
 • zwiększenie poziomu bezpieczeństwa ruchu kolejowego.
do góry