Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Bezpieczeństwo na przejeździe kolejowo-drogowym – Prezes UTK stwierdził nieprawidłowości w zakresie eksploatacji przejazdu kategorii A na linii kolejowej nr 139 Katowice - Zwardoń

05.06.2015

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego (UTK) w ramach prowadzonych czynności nadzorczych związanych ze stanem technicznym skrzyżowań linii kolejowych z drogami publicznymi, przeprowadził kontrolę zarządcy PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (PKP PLK) w zakresie utrzymania, prawidłowej klasyfikacji, stanu technicznego oraz weryfikacji zapisów w dokumentacji przejazdu, w odniesieniu do stanu faktycznego. Kontrolą objęto przejazd kolejowy kategorii „A” w km 34,949 linii kolejowej nr 139 Katowice - Zwardoń.

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono nieprawidłowości mające wpływ na bezpieczeństwo ruchu, polegające m.in. na: 

 • nieprawidłowym wykonywaniu czynności dróżnika przejazdowego na posterunku nr 35, co stwarzało bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa dla ruchu kolejowego i drogowego,
 • eksploatowaniu toru z niedostatecznym stanem podsypki tłuczniowej,
 • niewłaściwych zapisach w metrykach przejazdu,
 • uszkodzeniach nawierzchni i nierównych ułożeniach płyt na przejeździe kolejowym,
 • zanieczyszczeniach żłobków na przejeździe kolejowym,
 • nieskutecznym i niesprawnym dozorowaniu oraz nierealizowaniu zaleceń kontroli wewnętrznych przez zarządcę infrastruktury kolejowej na przejeździe  kolejowym,
 • braku posiadania przez dróżnika przejazdowego wiedzy w zakresie funkcjonującego u zarządcy systemu zarządzania bezpieczeństwem (SMS) oraz nieznajomości zagadnień wymaganych na zajmowanym stanowisku,
 • braku wyposażenia posterunku dróżnika przejazdowego w wymagane znaki drogowe,
 • nieprawidłowym utrzymywaniu znaków stanowiących wyposażenie posterunku dróżnika przejazdowego,
 • zaniedbaniu i nieuporządkowaniu miejsca z przyborami sygnalizacyjnymi na posterunku nr 35 na przejeździe kolejowym kategorii „A”;
 • braku „Harmonogramu diagnostyki przejazdów kolejowych” na 2015 rok.

Powyższe nieprawidłowości naruszają przepisy:

 • ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym,
 • rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 26 lutego 1996 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych z drogami publicznymi i ich usytuowanie,
 • przepisów wewnętrznych zarządcy Id-1 (D-1) – warunków technicznych utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych,
 • załącznika II rozporządzenia Komisji (UE) Nr 1169/2010 z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie wspólnej metody oceny bezpieczeństwa w odniesieniu do zgodności z wymogami dotyczącymi uzyskania kolejowych autoryzacji w zakresie bezpieczeństwa,
 • instrukcji Ir-7 (R-20) - obsługi przejazdu kolejowego,
 • procedury systemu zarządzania bezpieczeństwem - SMS-PW-01 utrzymanie linii kolejowej w sprawności technicznej i organizacyjnej.

Wyniki działań:

 • Prezes UTK nakazał zarządcy natychmiastowe usunięcie wszystkich stwierdzonych nieprawidłowości,
 • Prezes UTK nakazał omówienie zasad wykonywania czynności na stanowisku dróżnika przejazdowego oraz systemu zarządzania bezpieczeństwem podczas pouczeń okresowych dróżników przejazdowych,
 • Prezes UTK nakazał skierowanie dróżnika przejazdowego na egzamin weryfikacyjny,
 • Prezes UTK nakazał dokonanie analizy dokumentów związanych z utrzymaniem przejazdów kolejowych,
 • Prezes UTK nakazał dokonanie analizy występowania analogicznych nieprawidłowości w innych lokalizacjach oraz w przypadku ich potwierdzenia natychmiastowe usunięcie,
 • Prezes UTK wniósł o natychmiastowe podjęcie przez zarządcę odpowiednich działań, zgodnych z posiadanym systemem zarządzania bezpieczeństwem (SMS), które będą miały na celu nadzór nad poziomem ryzyka związanym z prowadzeniem działalności,
 • Prezes UTK nakazał dokonanie analizy dokumentacji związanej z utrzymaniem przejazdów kolejowych, szczególnie pod względem zapewnienia jej kompletności, aktualności oraz zgodności ze stanem faktycznym.

Cel działań:

 • zwiększenie poziomu bezpieczeństwa ruchu kolejowego oraz drogowego na przejazdach kolejowo–drogowych,
 • ciągłe i systematyczne podnoszenie jakości utrzymania infrastruktury kolejowej zarządzanej przez PKP PLK,
 • zwiększenie bezpieczeństwa ruchu kolejowego.

 

 • Płyty na przejeździe kolejowym kategorii „A” w km 34,949 linii kolejowej nr 139 Katowice – Zwardoń
do góry