Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Komunikat wyjaśniający Komisji Europejskiej (2010/C 353/01), w sprawie niektórych przepisów dyrektywy 2007/58/WE.

17.01.2011

W Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej opublikowany został Komunikat wyjaśniający Komisji Europejskiej w sprawie niektórych przepisów dyrektywy 2007/58/WE.

Przedmiotowy Komunikat zawiera stanowisko Komisji Europejskiej dotyczące sposobu wdrażania  przez państwa członkowskie przepisów Dyrektywy 2007/58/WE z dnia 23 października 2007 r. zmieniającej dyrektywę Rady 91/440/EWG w sprawie rozwoju kolei wspólnotowych oraz dyrektywę 2001/14/WE w sprawie alokacji zdolności przepustowej infrastruktury kolejowej i pobierania opłat za użytkowanie infrastruktury kolejowej. Wymieniona dyrektywa reguluje otwarcie rynku dla międzynarodowych usług pasażerskiego transportu kolejowego. Państwa członkowskie zobowiązane zostały do transpozycji przedmiotowej dyrektywy do dnia  4 czerwca 2009 r.

Niniejszy Komunikat ma na celu zapewnienie zgodności środków transpozycji przyjmowanych przez państwa członkowskie z ww. dyrektywą w następujących obszarach: 

1) sposób określenia, czy „głównym celem usługi kolejowej” jest przewóz podróżnych na trasie międzynarodowej (art. 10 ust. 3a dyrektywy 2007/58/WE);

 2) sposób oceny, czy nowa usługa zagraża „równowadze ekonomicznej” umowy o świadczenie usług publicznych (art. 10 ust. 3b dyrektywy 2007/58/WE).

 

Treść Dokumentu:  (PDF)

do góry