Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Kontrole przejazdów kolejowo-drogowych – Prezes UTK nakazał usunięcie nieprawidłowości związanych z bezpieczeństwem na przejazdach zlokalizowanych w obrębie stacji Dobre Miasto na linii kolejowej nr 221 oraz na linii nr 207 Toruń Wschodni - Malbork

01.06.2015

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego (UTK) podczas dokonanych czynności kontrolnych stwierdził naruszenie przez zarządcę infrastruktury PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - Zakłady Linii Kolejowych w Olsztynie i Gdyni przepisów w zakresie nadzoru nad stanem infrastruktury i procesem jej utrzymania oraz nadzoru nad stanem technicznym, procesem utrzymania i klasyfikacją skrzyżowań linii kolejowych z drogami publicznymi w jednym poziomie.

Kontrolą objęto przejazdy kolejowego kategorii A i D zlokalizowane na stacji Dobre Miasto na linii kolejowej nr 221 oraz przejazdy linii kolejowej nr 207 Toruń Wschodni – Malbork.

Naruszenie przepisów przez zarządcę infrastruktury na skontrolowanych przejazdach polegało m.in. na:

 • brakach w dokumentacji przejazdów kolejowych,
 • brakach lub niewłaściwej lokalizacji i czytelności wskaźników i znaków w obrębie przejazdów,
 • braku zewnętrznych płyt przejazdowych jako nawierzchni rozbieralnej,
 • brakach wymaganych zapisów w metrykach przejazdów, np. aktualnego iloczynu ruchu oraz ustaleń komisji i Decyzji Dyrektora jednostki organizacyjnej będącej zarządcą linii kolejowej w zakresie kategorii i zabezpieczeń przejazdów,
 • braku weryfikacji przez zarządcę szerokości i stanu żłobków, stanu odwodnienia oraz warunków widoczności na przejazdach.

Jednocześnie podczas kontroli stwierdzono nieprawidłowości dotyczące utrzymania infrastruktury kolejowej, w tym m.in.:

 • niewykonanie zabiegów utrzymaniowych związanych z wymianą podkładów, uzupełnianiem złączek, podsypki tłuczniowej w torze i zanieczyszczonych rowach bocznych,
 • nieprawidłowe utrzymanie znaków hektometrowych,
 • degradację peronów w obrębie stacji,
 • usytuowanie drzew i krzewów w odległości mniejszej niż 15 m od toru kolejowego,
 • nieprawidłowe utrzymanie przepustów kolejowych,
 • braki w oznakowaniu linii.

Naruszone przez zarządcę infrastruktury kolejowej przepisy prawa:

 • ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym,
 • rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie wymagań w zakresie odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew i krzewów, elementów ochrony akustycznej i wykonywania robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowych, a także sposobu zarządzania i utrzymania zasłon odśnieżnych oraz pasów przeciwpożarowych,
 • rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 26 lutego 1996 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych z drogami publicznymi i ich usytuowanie
 • przepisy wewnętrzne zarządcy Id-1 - warunki techniczne utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych,
 • przepisy wewnętrzne zarządcy Id-16 - instrukcja o utrzymaniu kolejowych obiektów inżynieryjnych.

Wyniki działań:

 • Prezes UTK nakazał natychmiastowe usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości,
 • Prezes UTK nakazał dokonanie weryfikacji i analizę ewentualnego występowania analogicznych nieprawidłowości w innych lokalizacjach, w przypadku ich występowania natychmiastowe usunięcie,
 • Prezes UTK nakazał podjęcie przez zarządcę odpowiednich działań, zgodnych z posiadanym Systemem Zarządzania Bezpieczeństwem, mających na celu nadzór nad poziomem ryzyka związanego z prowadzoną działalnością autoryzowanego zarządcy infrastruktury kolejowej.

Cel działania:

 • ciągłe podnoszenie jakości utrzymania infrastruktury kolejowej przez PKP PLK,
 • zwiększenie poziomu bezpieczeństwa ruchu kolejowego, w tym bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo-drogowych.
do góry