Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Kontrole bezpieczeństwa i komfortu podróżowania – Prezes UTK stwierdził nieprawidłowości w realizacji przejazdów pociągami „Ustronie” relacji Kołobrzeg - Kraków Płaszów i „Opolanin” relacji Warszawa Wschodnia - Wrocław Główny

29.05.2015

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego (UTK) kontynuuje działania nadzorcze dotyczące realizacji przez przewoźników procesu przewozowego, w szczególności w zakresie bezpieczeństwa i komfortu podróżowania. Kontroli poddano pociągi przewoźnika PKP Intercity S.A., w tym pociągi „Ustronie” relacji Kołobrzeg - Kraków Płaszów i „Opolanin” relacji Warszawa Wschodnia - Wrocław Główny.

W wyniku podjętych działań, Prezes UTK stwierdził nieprawidłowości polegające na:

 • niezapewnieniu podróżnym odpowiednich warunków bezpieczeństwa i komfortu tj. eksploatacji wagonów pasażerskich z licznymi usterkami,
 • eksploatacji wagonów z uszkodzonymi drzwiami czołowymi,
 • eksploatacji wagonów z uszkodzeniami drzwi bocznych,
 • niesprawności lub braku blokad drzwi bocznych.

Stwierdzone podczas kontroli przewoźnika nieprawidłowości naruszały przepisy prawa:

 • ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym,
 • rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 października 2005 r. w sprawie ogólnych warunków technicznych eksploatacji pojazdów kolejowych,
 • dokumentacji systemu utrzymania (DSU) pojazdów,
 • przepisów wewnętrznych przewoźnika - instrukcji dla rewidenta i starszego rewidenta taboru kolejowego Bw28 (Mw-28).

Wyniki działań:

 • Prezes UTK wyłączył z eksploatacji lub ograniczył eksploatację pojazdów kolejowych niespełniających norm bezpieczeństwa,
 • decyzje Prezesa UTK podlegały natychmiastowej wykonalności,
 • w przypadku niewykonania decyzji, Prezes UTK na podstawie art.66 ust. 2aa ustawy o transporcie kolejowym nakłada karę pieniężną w wysokości do 5000 euro za każdy dzień zwłoki w wykonaniu ww. decyzji.

Cel działań:

 • zapewnienie komfortu podróżowania pasażerów transportem kolejowym,
 • zwiększenie poziomu bezpieczeństwa pasażerskich przewozów kolejowych,
 • zwiększenie jakości usług pasażerskich przewozów kolejowych,
 • poprawa konkurencyjności przewozów kolejowych względem pozostałych gałęzi transportu.

 • niesprawne drzwi boczne
 • niesprawne drzwi czołowe
 • niesprawne drzwi czołowe1
do góry