Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Prezes UTK stwierdził naruszenie przez PKP PLK Zakład Linii Kolejowych w Siedlcach przepisów bezpieczeństwa na linii kolejowej nr 2 Warszawa Centralna - Terespol

22.05.2015

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego (UTK) przeprowadził kontrolę zarządcy infrastruktury PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. – Zakład Linii Kolejowych w Siedlcach (PKP PLK) w zakresie nadzoru nad zasadnością stosowania sygnałów zastępczych i rozkazów pisemnych oraz nad stanem technicznym systemu zasilania urządzeń sterowania ruchem kolejowym. Szczegółową kontrolą objęto stację Międzyrzec Podlaski oraz posterunek odgałęźny Sokule, zlokalizowane na linii kolejowej nr 2 Warszawa Centralna – Terespol.

Na podstawie ustaleń oraz zgromadzonych w trakcie kontroli dowodów, stwierdzono naruszenia obowiązujących przepisów w zakresie:

 • niezapewnienia ciągłości prawidłowej pracy urządzeń blokady liniowej na szlaku Szaniawy – Międzyrzec Podlaski,
 • niezabudowania urządzeń blokady liniowej na szlaku Sokule – Biała Podlaska oraz prowadzenie ruchu pociągów na stacji Biała Podlaska i p. odg. Sokule, po niezorganizowanych drogach przebiegu,
 • zabudowania na p. odg. Sokule tarcz ostrzegawczych, które wyświetlają wyłącznie sygnał Os1, niezależnie od sygnału wyświetlanego na odpowiadających im semaforach wjazdowych,
 • zabudowania na p. odg. Sokule nierozpruwalnych napędów zwrotnicowych, bez uzupełnienia ich kontrolerami położenia iglic,
 • nieprawidłowego sporządzenia Regulaminów technicznych stacji Międzyrzec Podlaski i p. odg. Sokule oraz brak dokonania weryfikacji i uzgodnienia treści Regulaminów przez właściwych naczelników działów eksploatacji, energetyki oraz automatyki i telekomunikacji.

Rodzaj i charakter powyższych nieprawidłowości, świadczą o nieskutecznych działaniach wewnętrznego nadzoru i kontroli zarządcy infrastruktury kolejowej, tj. między innymi braku lub nieskuteczności realizowanych w tym zakresie kontroli wewnętrznych.

Nieprawidłowości stanowiły naruszenie przepisów:

 • ustawy o transporcie kolejowym,
 • rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie ogólnych warunków prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji,
 • przepisów wewnętrznych zarządcy infrastruktury, tj.:

- instrukcji o zasadach eksploatacji i prowadzenia robót w urządzeniach sterowania ruchem kolejowym,
- instrukcji sygnalizacji,
- instrukcji o prowadzeniu ruchu pociągów,
- instrukcji o sporządzaniu regulaminów technicznych,
- instrukcji obsługi komputerowych urządzeń sterowania ruchem kolejowym w PKP PLK,
- szczegółowych warunków technicznych dla modernizowanych lub budowanych linii kolejowych dla prędkości Vmax ≤ 200 km/h bądź 250 km/h, tom VI, sygnalizacja, sterowanie i kierowanie ruchem.

Wyniki działań:

 • Prezes UTK nakazał zarządcy infrastruktury natychmiastowe usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości,
 • Prezes UTK nakazał dokonanie weryfikacji i analizy ewentualnego występowania analogicznych nieprawidłowości w innych lokalizacjach i w przypadku ich potwierdzenia natychmiastowe usunięcie,
 • Prezes UTK nakazał podjęcie działań, przewidzianych przez System Zarządzania Bezpieczeństwem, mających na celu nadzór nad poziomem ryzyka związanego z zarządzaniem infrastrukturą kolejową,
 • Prezes UTK wszczął postępowanie administracyjne w zakresie stwierdzonych nieprawidłowości.

Cel działań:

 • podnoszenie jakości utrzymania infrastruktury kolejowej zarządzanej przez PKP PLK,
 • zwiększenie poziomu bezpieczeństwa ruchu kolejowego.
do góry