Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Nieprawidłowości podczas kontroli F.H.U. JMS Stanisław Głowacz w zakresie zadań komisji egzaminacyjnej stwierdzającej kwalifikacje pracowników związanych z bezpieczeństwem ruchu kolejowego

21.05.2015

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego (UTK), podczas czynności kontrolnych dotyczących pracy komisji egzaminacyjnych oceniających kwalifikacje pracowników zatrudnionych na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego, stwierdził naruszenie przez F.H.U. JMS Stanisław Głowacz przepisów bezpieczeństwa ruchu kolejowego.

Naruszenie przepisów polegało m.in. na:

 • wykonywaniu przez osobę nieupoważnioną czynności należących do kompetencji przewodniczącego komisji egzaminacyjnej, w tym m.in. dotyczących: dopuszczenia kandydatów do egzaminu kwalifikacyjnego, wyznaczaniu terminu i miejsca przeprowadzenia egzaminu kwalifikacyjnego, wyznaczaniu spośród członków komisji egzaminacyjnej osób do przeprowadzania egzaminu, przydzielaniu dla poszczególnych członków komisji egzaminacyjnej zakresu zagadnień egzaminacyjnych w celu opracowania zadań egzaminu i zestawów pytań,
 • niedopełnieniu obowiązków przez osobę powołaną do pełnienia funkcji przewodniczącego komisji egzaminacyjnej przedsiębiorcy,
 • błędnym sporządzaniu dokumentacji dotyczącej przeprowadzonych egzaminów,
 • błędnym powiadamianiu o terminie i miejscu przeprowadzenia egzaminu.

Naruszone przez przedsiębiorcę przepisy prawa z zakresu kolejnictwa:

 • ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym,
 • rozporządzenie w sprawie pracowników zatrudnionych na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego oraz z prowadzeniem określonych rodzajów pojazdów kolejowych.

Wyniki działań:

 • Prezes UTK nakazał natychmiastowe usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości,
 • Prezes UTK nakazał dokonanie przez przedsiębiorcę analizy wskazanych powyżej nieprawidłowości, mających miejsce w przygotowaniu i realizacji szkolenia oraz egzaminowania, a także usunięcie wszelkich nieprawidłowości i naruszeń przepisów z zakresu kolejnictwa.

Cel działań:

 • eliminowanie potencjalnych zagrożeń związanych z nieprawidłowym egzaminowaniem kandydatów na stanowiska pracy związane z kolejnictwem, którzy mogą nie spełniać wymagań kwalifikacyjnych,
 • zwiększenie bezpieczeństwa ruchu kolejowego,
 • zwiększenie świadomości uczestników rynku kolejowego w zakresie bezpieczeństwa ruchu kolejowego.
do góry