Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Nadzór Prezesa UTK nad stanem technicznym linii kolejowej nr 21 Warszawa Wileńska - Zielonka, nieprawidłowości w procesie utrzymania skrzyżowań z drogami publicznymi w Warszawie i Ząbkach

19.05.2015

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego (UTK), jako centralny organ administracji rządowej i  krajowa władza bezpieczeństwa transportu kolejowego, przeprowadził kontrolę zarządcy infrastruktury kolejowej PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (PKP PLK) w zakresie stanu technicznego i procesu utrzymania linii kolejowej nr 21 Warszawa Wileńska – Zielonka.

Szczegółową kontrolą objęto przejazdy kolejowo-drogowe, w tym:

 • przejazd kategorii A, zlokalizowany przy ul. Ireny Kosmowskiej w Warszawie,
 • przejazd kategorii A, zlokalizowany przy ul. Radzymińskiej w Warszawie,
 • przejazd kategorii B, zlokalizowany przy ul. Bukowieckiej w Warszawie,
 • przejazd kategorii B, zlokalizowany przy ul. Łodygowej w Ząbkach,
 • przejazd kategorii D, zlokalizowany przy ul. Kolejowej w Ząbkach,
 • przejazd kategorii B, zlokalizowany przy drodze wojewódzkiej nr 631.

Na podstawie przeprowadzonych czynności, Prezes UTK stwierdził naruszenie przez PKP PLK obowiązujących przepisów bezpieczeństwa ruchu kolejowego, w tym m.in.:

 • niewykonanie przez zarządcę zaleceń zawartych w arkuszach szczegółowych przeglądów przejazdów kolejowych, sporządzanych po badaniach diagnostycznych, w tym:
 • brak wymaganej widzialności na przejazdach (trójkąty widzialności),
 • braki elementów wygrodzenia przejazdów,
 • braki lub nieczytelność znaków i wskaźników,
 • zanieczyszczenie żłobków przejazdowych,
 • uszkodzenia płyt przejazdowych na przejazdach,
 • braki i ubytki masy bitumicznej i nierówności na przejazdach, w tym na stykach z drogą asfaltową,
 • uszkodzenia płyt chodnikowych na przejściach dla pieszych,
 • brak przeprowadzania przez zarządcę remontów kapitalnych przejazdów,
 • istnienie licznych nielegalnych, łącznie 23 „dzikich przejść” oraz brak podejmowania przez zarządcę działań mających na celu zabezpieczenie miejsc na obszarze kolejowym, w których mogą znaleźć się osoby postronne.

Stwierdzone podczas kontroli nieprawidłowości naruszają m.in. przepisy prawa:

 • ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym,
 • rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 26 lutego 1996 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych z drogami publicznymi i ich usytuowanie,
 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 listopada 2004 r. w sprawie przepisów porządkowych obowiązujących na obszarze kolejowym, w pociągach i innych pojazdach kolejowych,
 • przepisy wewnętrzne zarządcy infrastruktury.

Wyniki działań:

 • Prezes UTK nakazał zarządcy infrastruktury natychmiastowe usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości,
 • Prezes UTK nakazał dokonanie weryfikacji i analizy ewentualnego występowania analogicznych nieprawidłowości w innych lokalizacjach i w przypadku ich występowania natychmiastowe usunięcie.

Cel działań:

 • podnoszenie jakości utrzymania infrastruktury kolejowej zarządzanej przez PKP  PLK,
 • eliminowanie zagrożeń związanych z przebywaniem osób postronnych na terenie kolejowym poza przejściami i przejazdami (tzw. „dzikie przejścia”),
 • zwiększenie poziomu bezpieczeństwa ruchu kolejowego na linii nr 21 Warszawa Wileńska – Zielonka.
do góry