Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Prezes UTK stwierdził nieprawidłowości w zakresie przestrzegania zasad eksploatacji oraz procesu utrzymania pojazdów kolejowych

18.05.2015

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego (UTK) kontynuując działania nadzorcze w zakresie przestrzegania zasad eksploatacji oraz procesu utrzymania pojazdów przez podmioty funkcjonujące na rynku kolejowym, stwierdził liczne naruszenia przepisów bezpieczeństwa transportu kolejowego. Prezes UTK nakazał usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości, jednocześnie wyłączył lub ograniczył eksploatację pojazdów niespełniających przepisów prawa.

Nieprawidłowości w procesie utrzymania pojazdów dotyczyły przedsiębiorców:

 • CTL Train sp. z o.o.,
 • Zakład Inżynierii Kolejowej Leśkiewicz Kosmala sp. j.,
 • Koleje Śląskie sp. z o.o.,
 • PKP Intercity S.A.,
 • Przewozy Regionalne sp. z o.o.,
 • Klemens Imioła prowadzący działalność  gospodarczą pod nazwą FIRMA „KI”.

Najczęstsze naruszenia przepisów polegały na:                                           

 • niezapewnienia zgodności procesu utrzymania pojazdów z wymaganiami zawartymi w dokumentacji systemu utrzymania (DSU),
 • eksploatacji pojazdów niezarejestrowanych w krajowym rejestrze pojazdów kolejowych (NVR) oraz nieoznaczonych europejskim numerem pojazdu (EVN).

Przeprowadzono:

 • kontrole przewoźników i użytkowników bocznic kolejowych w zakresie bezpieczeństwa eksploatacji i utrzymania pojazdów kolejowych,
 • wszczęto z urzędu postępowania administracyjne.

Wyniki działań Prezesa UTK, w zależności od stwierdzonych nieprawidłowości:

 • Prezes UTK nakazywał usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości w celu spełnienia warunków technicznych i organizacyjnych zapewniających bezpieczne eksploatowanie pojazdów kolejowych,
 • Prezes UTK wyłączał z eksploatacji pojazdy kolejowe,
 • Prezes UTK ograniczał eksploatację pojazdów kolejowych,
 • decyzje Prezesa UTK podlegały natychmiastowej wykonalności,
 • w przypadku niewykonania decyzji, Prezes UTK na podstawie art.66 ust. 2aa ustawy o transporcie kolejowym nakłada karę pieniężną w wysokości do 5000 euro za każdy dzień zwłoki w wykonaniu ww. decyzji.

Cel działań:

 • podnoszenie jakości procesu utrzymania pojazdów kolejowych przez uczestników rynku kolejowego,
 • zwiększenie poziomu bezpieczeństwa eksploatacji pojazdów kolejowych i bezpieczeństwa ruchu kolejowego,
 • zwiększenie poziomu jakości usług świadczonych w transporcie kolejowym.
do góry