Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Prezes UTK stwierdził nieprawidłowości w zakresie wdrożenia systemu zarządzania bezpieczeństwem (SMS) przez przewoźnika kolejowego Karpiel sp. z o.o.

15.05.2015

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego (UTK), po przeprowadzeniu działań kontrolnych oraz wszczętego z urzędu postępowania administracyjnego, stwierdził naruszenie przez przewoźnika kolejowego Karpiel sp. z o.o., przepisów dotyczących obowiązków przedsiębiorcy w zakresie systemu zarządzania bezpieczeństwem (SMS).

Naruszenie przepisów przez przewoźnika polegało na:

 • nienależytym stosowaniu systemu zarządzania bezpieczeństwem w transporcie kolejowym, który był podstawą do wydania certyfikatu bezpieczeństwa w części akceptującej system zarządzania bezpieczeństwem, co wyrażało się w naruszeniu kryteriów: A1, A2, A4, C1, C2, F1, F3, F4, G2, G4, H2, I, K3, O1, P1, Q2, R2, R4, S2, S3 oceny systemu zarządzania bezpieczeństwem (określonych w załączniku II rozporządzenia 1158/2010).

Przeprowadzono:

 • kontrolę przewoźnika kolejowego w zakresie stopnia wdrożenia system zarządzania bezpieczeństwem w transporcie kolejowym,
 • wszczęto z urzędu postępowanie administracyjne.

Podstawa prawna:

 • ustawa z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
 • ustawa z 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym,
 • rozporządzenia Komisji (UE) nr 1158/2010 z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie wspólnej metody oceny bezpieczeństwa w odniesieniu do zgodności z wymogami dotyczącymi uzyskania kolejowych certyfikatów bezpieczeństwa.

Termin usunięcia naruszeń:

 • Prezes UTK nakazał usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości w terminie do 30 maja 2015 roku,
 • Prezes UTK nadał rygor natychmiastowej wykonalności,
 • w przypadku niewykonania decyzji w wyznaczonym terminie, Prezes UTK na podstawie art.66 ust. 2aa ustawy o transporcie kolejowym nakłada karę pieniężną w wysokości do 5000 euro za każdy dzień zwłoki w wykonaniu ww. decyzji.

Cel działań:

 • zwiększenie poziomu bezpieczeństwa ruchu kolejowego,
 • zwiększenie świadomości uczestników rynku kolejowego dotyczącej bezpieczeństwa systemu kolejowego, w tym w zakresie obowiązku i konieczności wdrożenia i stosowania systemu zarządzania bezpieczeństwem.
do góry