Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Nieprawidłowości w procesie przewozu towarów niebezpiecznych – stały nadzór Prezesa UTK w zakresie funkcjonowania rynku kolejowego

11.05.2015

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego (UTK) prowadzi stały nadzór nad procesem przewozu towarów niebezpiecznych transportem kolejowym. W wyniku dokonanych w ostatnim czasie czynności kontrolnych oraz po przeprowadzeniu wszczętych z urzędu postępowań administracyjnych, Prezes UTK stwierdził naruszenie przez uczestników przewozu towarów niebezpiecznych tj. Operator Logistyczny Paliw Płynnych sp. z o.o. i DB Schenker Rail Polska S.A. przepisów dotyczących obowiązków podczas realizacji przewozów oraz nałożył na przedsiębiorców kary pieniężne.

Naruszenie przepisów polegało na:

  • przewozie towarów niebezpiecznych na podstawie dokumentów przewozowych, w których nie była zawarta wymagana informacja,
  • przewozie towarów niebezpiecznych środkami transportu nieodpowiednimi do takiego przewozu.

Naruszone przez przedsiębiorców przepisy prawa:

  • ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych.

Wyniki działań:

  • Prezes UTK nałożył na uczestników przewozu towarów niebezpiecznych kary pieniężne,
  • stosownie do art. 107 ust. 1 ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych, uczestnik przewozu koleją towarów niebezpiecznych, który narusza obowiązki lub warunki wynikające z przepisów ustawy lub umów międzynarodowych, podlega karze pieniężnej w wysokości od 200 do 10 000 zł za każde naruszenie przepisu.

Cel działań:

  • zwiększenie poziomu bezpieczeństwa ruchu kolejowego, w tym podczas przewozu towarów niebezpiecznych.
do góry