Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Bezpieczeństwo użytkowników przejazdów kolejowo-drogowych oraz przystanków osobowych na linii 353 Poznań Wschód–Skandawa – Prezes UTK nakazał usunięcie nieprawidłowości

29.04.2015

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego (UTK) po przeprowadzeniu czynności kontrolnych stwierdził naruszenie przez zarządcę infrastruktury kolejowej PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (PKP PLK) przepisów w zakresie stanu technicznego, procesu utrzymania oraz zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom przejazdów kolejowych oraz przystanków osobowych na linii kolejowej nr 353 Poznań Wschód - Skandawa.

Naruszenie przepisów przez zarządcę polegało m.in. na:

 • braku wykonania pomiarów iloczynu ruchu na przejeździe,
 • braku wpisów w metryce przejazdu, dotyczących ustaleń komisji przejazdowej oraz umieszczenie w metryce przejazdu niezgodnych ze stanem faktycznym informacji dotyczących urządzeń zabezpieczenia ruchu kolejowego na przejeździe,
 • uszkodzeniu elementów żelbetowych płyt przejazdowych, niewłaściwym ich przytwierdzeniu skutkującym pracą płyt w czasie przejazdu pojazdów samochodowych oraz ubytkach i spękaniach nawierzchni asfaltowej na styku płyt przejazdowych z drogą asfaltową,
 • niekompletnym wygrodzeniu przejazdu kolejowego lub braku wygrodzenia, co umożliwia wejście na przejazd kolejowy przy zamkniętych rogatkach,
 • zastosowaniu zbyt krótkich drągów rogatkowych, niezamykających całej szerokości jezdni, co umożliwia swobodne wejście na przejazd kolejowy przy zamkniętych rogatkach,
 • braku lub słabej widoczności wszystkich wymaganych wskaźników,
 • oznakowaniu przejazdu kolejowego od strony drogi niezgodnie z metryką przejazdu,
 • uszkodzonych krawędziach peronowych na przystanku osobowym,
 • braku tablic ostrzegawczych o zagrożeniu porażeniem prądem elektrycznym na konstrukcjach wsporczych sieci trakcyjnej ustawionych w miejscach ogólnodostępnych, tj. na peronach przystanków osobowych,
 • braku podwójnych szyn w konstrukcji sieci trakcyjnej, ustawionych w miejscach ogólnodostępnych, tj. na peronach przystanków osobowych,
 • istnieniu tzw. „dzikich przejść” na końcach peronów przystanku osobowego.

Powyższe nieprawidłowości naruszają przepisy prawa:

 • ustawa o transporcie kolejowym,
 • rozporządzenie Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych z drogami publicznymi ich usytuowanie,
 • przepisy wewnętrzne zarządcy: warunki techniczne utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych Id-1 oraz instrukcja utrzymania sieci trakcyjnej Iet-2.

W wyniku przeprowadzonych działań:

 • Prezes UTK nakazał zarządcy infrastruktury natychmiastowe usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości,
 • Prezes UTK wniósł o podjęcie przez zarządcę odpowiednich działań, zgodnych z posiadanym Systemem Zarządzania Bezpieczeństwem (SMS - Safety Management System), które będą miały na celu nadzór nad poziomem ryzyka związanym z prowadzoną działalnością autoryzowanego zarządcy,

Cel działania:

 • ciągłe podnoszenie poziomu bezpieczeństwa transportu kolejowego,
 • poprawa stanu technicznego infrastruktury oraz podnoszenie poziomu jakości usług na rynku transportu kolejowego.
do góry