Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Prezes UTK stwierdził naruszenie przez PKP PLK Zakład Linii Kolejowych w Bydgoszczy przepisów z zakresu bezpieczeństwa na liniach kolejowych nr 207 i 281

27.04.2015

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego (UTK) w wyniku dokonanych czynności kontrolnych stwierdził naruszenie przepisów w zakresie bezpieczeństwa transportu kolejowego przez zarządcę infrastruktury kolejowej PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Bydgoszczy na liniach kolejowych nr 207 Toruń Wschodni – Malbork oraz nr 281 Oleśnica – Chojnice.

Naruszenie przepisów przez zarządcę infrastruktury polegało na:

 • eksploatowaniu nawierzchni kolejowej linii nr 207 przy niezapewnieniu stabilności i trwałości konstrukcji nawierzchni ułożonej na podkładach strunobetonowych pochodzących z 1973 r. w konstrukcji, w której stwierdzono usterki polegające na kruszeniu się betonu wraz z rozwarstwianiem w części podszynowej oraz brakiem prawidłowego zamocowania podkładek żebrowych do podkładu, a także przekroczeniu granicznego okresu trwałości podkładów strunobetonowych,
 • braku właściwego utrzymania odcinków torów linii nr 207, polegającego na niewykonywaniu remontów nawierzchni kolejowej, co skutkuje niezapewnieniem pełnej sprawności technicznej, postępującą degradacją i koniecznością wprowadzenia licznych ograniczeń eksploatacyjnych,
 • braku potwierdzeń w dokumentacji technicznej posterunku wymaganej liczby obchodów na linii kolejowej nr 281,
 • niewykonaniu zaleceń pokontrolnych po badaniu diagnostycznym nawierzchni kolejowej linii kolejowej nr 281, tj. niewykonaniu pojedynczych wymian podkładów, niewykonaniu konserwacji śrub stopowych i komór łubkowych, niewykonaniu chemicznego odchwaszczenia toru oraz wycięcia roślinności,
 • niewykonaniu zaleceń pokontrolnych po badaniu diagnostycznym przejść naziemnych przez tory dla pieszych w rejonie stacji Więcbork,
 • utrzymaniu znaków hektometrowych na poziomie niegwarantującym ich czytelności oraz widoczności w każdych warunkach atmosferycznych z kabiny maszynisty w rejonie stacji Więcbork,
 • niedostosowaniu konstrukcji nawierzchni przejazdu do natężenia ruchu pojazdów na drodze, obciążonej ciężkimi pojazdami o masie powyżej 3,5 tony, na przejeździe kat. A w km 7,736 linii nr 281.

Naruszone przez zarządcę infrastruktury kolejowej przepisy prawa:

 • ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym,
 • przepisy wewnętrzne zarządcy (Id-1) warunki techniczne utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych,
 • przepisy wewnętrzne zarządcy (Id-7) instrukcji o dozorowaniu linii kolejowych.

Wyniki działań:

 • Prezes UTK nakazał zarządcy infrastruktury natychmiastowe usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości,
 • Prezes UTK wniósł o podjęcie przez zarządcę odpowiednich działań, zgodnych z posiadanym Systemem Zarządzania Bezpieczeństwem (SMS - Safety Management System), które będą miały na celu nadzór nad poziomem ryzyka związanym z prowadzoną działalnością autoryzowanego zarządcy.

Cel działania:

 • ciągłe podnoszenie jakości utrzymania infrastruktury kolejowej przez PKP PLK,
 • zwiększenie poziomu bezpieczeństwa ruchu kolejowego,
 • zwiększenie jakości usług przewozowych w transporcie kolejowym.
do góry