Nawigacja

Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Skargi spółki Orlen Koltrans oddalone

24.04.2015

23 kwietnia 2015 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie VII Wydział rozpoznał dwie sprawy ze skargi spółki Orlen Koltrans na dwa postanowienia Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania
w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego zatwierdzającej stawki opłaty podstawowej oraz opłaty dodatkowej za dostęp do infrastruktury kolejowej PKP PLK S.A.

Wojewódzki Sąd Administracyjny oddalił obie skargi Orlen Koltrans sp. z o.o. jako nieuzasadnione. Jednocześnie w ustnych motywach uzasadnienia rozstrzygnięcia Sąd podzielił argumentację Prezesa UTK, że przewoźnikowi kolejowemu nie przysługiwał status strony.

WSA wskazał, że status strony w sprawach o zatwierdzenie stawek jednostkowych opłaty podstawowej oraz dodatkowej, o  których mowa w art. 33 ust. 8 ustawy o transporcie kolejowym, przysługuje jednie zarządcy infrastruktury.

Zdaniem WSA, interesu prawnego w sprawach, o których mowa w art. 33 ust. 8 ustawy o transporcie kolejowym nie posiadają przewoźnicy kolejowi.

W ocenie Sądu w niniejszej sprawie nie istnieje związek pomiędzy obowiązującą normą prawa materialnego, która przyznawałaby prawo do bycia stroną postępowania, a sytuacją prawną strony skarżącej.

Orzeczenia nie są prawomocne.

Sprawa prowadzona pod sygn. akt VII SA/Wa 2578/14 i VII SA/Wa 2579/14.

Notatki z poprzednich orzeczeń WSA:

WSA w Warszawie oddalił skargi PKN Orlen S.A. i Orlen Koltrans sp. z o.o.

WSA oddalił skargi Orlen Koltrans sp. z o.o.

do góry