Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Bezpieczeństwo na przejazdach kolejowo-drogowych, Prezes UTK nakazał usunięcie nieprawidłowości na linii nr 12 Skierniewice - Łuków

22.04.2015

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego (UTK), realizując działania nadzorcze mające na celu poprawę bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo-drogowych, przeprowadził kontrolę zarządcy infrastruktury PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (PKP PLK) w zakresie stanu technicznego i bezpieczeństwa ruchu na przejazdach kategorii D zlokalizowanych na linii nr 12 Skierniewice – Łuków.

Na podstawie dokonanych ustaleń kontrolnych oraz zgromadzonych dowodów, stwierdzono naruszenia obowiązujących przepisów w zakresie:

 • kompletności oznakowania przejazdów od strony dróg, tj.: braku pachołków prowadzących na dojazdach do przejazdu, nieczytelnych liniach krawędziowych po obu stronach drogi, braku podwójnych linii ciągłych w osi jezdni, braku słupków wskaźnikowych, nieodpowiednim usytuowaniu znaków „Sieć pod napięciem” oraz znaków „STOP”, braku znaków drogowych A-10 „Przejazd kolejowy bez zapór” oraz B-20 „STOP”,
 • ubytków nawierzchni drogi na dojazdach do pomostów przejazdowych,
 • uszkodzonych płyt żelbetonowych pomostów przejazdowych,
 • zanieczyszczonej podsypki tłuczniowej w obrębie pomostów przejazdowych, brak dostatecznego ich odwodnienia,
 • nieusuniętych nieprawidłowości odnotowanych w dokumentach diagnostycznych z przeglądów szczegółowych i badania przejazdów kolejowych dokonywanych w latach poprzednich.

Rodzaj i charakter powyższych nieprawidłowości, świadczą o nieskutecznych działaniach odpowiednich organów nadzoru i kontroli zarządcy infrastruktury kolejowej, tj. między innymi braku lub nieskuteczności realizowanych w tym zakresie kontroli wewnętrznych.

Wyszczególnione powyżej nieprawidłowości stanowią naruszenie przepisów:

 • ustawy o transporcie kolejowym,
 • rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych z drogami publicznymi i ich usytuowanie,
 • przepisów wewnętrznych zarządcy, tj. warunków technicznych utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych” Id-1 (D-1).

Wyniki działań:

 • Prezes UTK nakazał zarządcy infrastruktury natychmiastowe usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości,
 • Prezes UTK nakazał sprawdzenie i analizę ewentualnego występowania analogicznych nieprawidłowości w innych lokalizacjach, a także podjęcie działań przewidzianych przez System Zarządzania Bezpieczeństwem, mających na celu nadzór nad poziomem ryzyka związanego z zarządzaniem infrastrukturą kolejową,
 • Prezes UTK wszczął postępowanie administracyjne w zakresie stwierdzonych nieprawidłowości.

Cel działań:

 • podnoszenie jakości utrzymania infrastruktury kolejowej zarządzanej przez PKP PLK,
 • zwiększenie poziomu bezpieczeństwa ruchu kolejowego oraz drogowego na przejazdach.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

 

 

do góry