Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Bezpieczeństwo eksploatacji przejazdów kolejowo-drogowych – naruszenie przez PKP PLK przepisów na linii kolejowej nr 280 Opole Groszowice – Opole Główne

20.04.2015

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego (UTK) w wyniku dokonanych czynności kontrolnych oraz po przeprowadzeniu wszczętego z urzędu postępowania administracyjnego stwierdził naruszenie przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (PKP PLK) przepisów dotyczących obowiązków zarządcy infrastruktury w zakresie bezpieczeństwa transportu kolejowego.

Naruszenie przepisów przez zarządcę infrastruktury polegało na:

  • niespełnieniu warunków technicznych i organizacyjnych, zapewniających bezpieczne prowadzenie ruchu kolejowego oraz przewozu rzeczy i osób, w tym bezpieczeństwa na przejeździe kolejowo-drogowym, poprzez przekroczenie dopuszczalnego iloczynu ruchu dla przejazdu kategorii D zlokalizowanego w kilometrze 1,975 linii kolejowej nr 280 Opole Groszowice-Opole Główne, szlak Opole Groszowice-Opole Towarowa, a co za tym idzie niewłaściwym sposobie zabezpieczenia wskazanego powyżej przejazdu.

Naruszone przez zarządcę infrastruktury kolejowej przepisy prawa:

  • ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym,
  • rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 26 lutego 1996 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych z drogami publicznymi i ich usytuowanie.

Wyniki działań:

  • Prezes UTK nakazał usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości w celu spełnienia warunków technicznych i organizacyjnych zapewniających bezpieczne prowadzenie ruchu i bezpieczeństwo użytkowników na przejazdach kolejowych, w terminie do 1 maja 2016 roku,
  • w przypadku niewykonania decyzji w wyznaczonym terminie, Prezes UTK na podstawie art.66 ust. 2aa ustawy o transporcie kolejowym nakłada karę pieniężną w wysokości do 5000 euro za każdy dzień zwłoki w wykonaniu ww. decyzji.

Cel działania:

  • zwiększenie poziomu bezpieczeństwa ruchu na przejazdach kolejowo-drogowych.
  • zwiększenie jakości utrzymania infrastruktury przez PKP PLK.
do góry