Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Prezes UTK nadzoruje bezpieczeństwo na przejazdach kolejowo-drogowych – decyzja nakazująca zarządcy PKP PLK usunięcie nieprawidłowości na linii nr 276 Wrocław Główny - Międzylesie

16.04.2015

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego (UTK) w wyniku dokonanych czynności kontrolnych oraz po przeprowadzeniu wszczętego z urzędu postępowania administracyjnego wydał decyzję stwierdzającą naruszenie przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (PKP PLK) przepisów dotyczących obowiązków zarządcy infrastruktury w zakresie bezpieczeństwa transportu kolejowego.

Naruszenie przepisów przez zarządcę infrastruktury polegało na:

  • niespełnieniu warunków technicznych i organizacyjnych, zapewniających bezpieczne prowadzenie ruchu kolejowego oraz przewozu rzeczy i osób, w tym bezpieczeństwa na przejeździe kolejowo-drogowym, poprzez przekroczenie dopuszczalnego iloczynu ruchu dla przejazdu kategorii D zlokalizowanego w kilometrze 19,709 linii kolejowej nr 276 Wrocław Główny – Międzylesie, a co za tym idzie niewłaściwym sposobie zabezpieczenia wskazanego powyżej przejazdu.

Naruszone przez zarządcę infrastruktury kolejowej przepisy prawa:

  • ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym,
  • rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 26 lutego 1996 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych z drogami publicznymi i ich usytuowanie.

Wyniki działań:

  • Prezes UTK nakazał usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości w celu spełnienia warunków technicznych i organizacyjnych zapewniających bezpieczne prowadzenie ruchu i bezpieczeństwo użytkowników na przejazdach kolejowych, w terminie do 31 października 2015 roku,
  • w przypadku niewykonania decyzji w wyznaczonym terminie, Prezes UTK na podstawie art.66 ust. 2aa ustawy o transporcie kolejowym nakłada karę pieniężną w wysokości do 5000 euro za każdy dzień zwłoki w wykonaniu ww. decyzji.

Cel działania:

  • ciągłe podnoszenie jakości utrzymania infrastruktury kolejowej przez PKP PLK,
  • zwiększenie poziomu bezpieczeństwa ruchu kolejowego,
  • zwiększenie jakości usług przewozowych w transporcie kolejowym.
do góry