Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Nadzór Prezesa UTK nad bezpieczeństwem ruchu kolejowego – kontrola zarządcy PKP PLK w zakresie utrzymania linii kolejowej nr 8 Warszawa Zachodnia – Kraków Główny

15.04.2015

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego, jako centralny organ administracji rządowej będący krajową władzą bezpieczeństwa, przeprowadził kontrolę zarządcy PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (PKP PLK) w zakresie utrzymania infrastruktury kolejowej oraz realizacji przez spółkę dotychczasowych zaleceń pokontrolnych Prezesa UTK na linii nr 8 Warszawa Zachodnia–Kraków Główny Osobowy.

Naruszenie przepisów przez zarządcę infrastruktury kolejowej polegało na:

 • niewykonaniu robót zaleconych w wystąpieniu pokontrolnym Prezesa UTK z 9 grudnia 2013 roku w zakresie: wymiany szyn, wymiany podkładów, wymiany pierścieni sprężystych, wymiany i uzupełnienia wkrętów, wymiany podkładek, odtworzenia rowów bocznych oraz naprawy bieżącej z oczyszczeniem i uzupełnieniem tłucznia,
 • niewykonaniu zaleceń zawartych w protokołach z okresowej kontroli - stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, przeprowadzonej w 2014 roku, protokołach z przeglądu bieżącego podtorza, protokołach z komisyjnego badania technicznego (przeglądu) rozjazdów,
 • wykorzystywaniu oceny ryzyka  do modyfikacji wymogów bezpieczeństwa poprzez przeprowadzenie identyfikacji zagrożeń w momencie, gdy ryzyko już zaistniało.

Naruszone przez zarządcę infrastruktury kolejowej przepisy prawa:

 • ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym,
 • system zarządzania bezpieczeństwem zarządcy PKP PLK,
 • przepis wewnętrzny Id-1 (D-1) warunki techniczne utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych,
 • przepis wewnętrzny Id-14 (D-74) instrukcja o dokonywaniu pomiarów, badań i oceny stanu torów,
 • przepis wewnętrzny Id-3 (D-4) warunki techniczne utrzymania podtorza kolejowego,
 • przepis wewnętrzny instrukcja o oględzinach, badaniach technicznych i utrzymaniu rozjazdów Id-4.

Wyniki działań:

 • Prezes UTK wszczął postępowanie administracyjne w sprawie naruszenia przez PKP PLK przepisów z zakresu kolejnictwa, dotyczących obowiązków zarządcy infrastruktury kolejowej w zakresie bezpieczeństwa transportu kolejowego.

Cel działania:

 • zwiększenie poziomu bezpieczeństwa ruchu kolejowego,
 • ciągłe podnoszenie jakości utrzymania infrastruktury kolejowej.
do góry