Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Poprawa bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo-drogowych – Prezes UTK nakazał usunięcie nieprawidłowości w zakresie utrzymania i eksploatacji przejazdów na linii nr 162 Dąbrowa Górnicza Strzemieszyce – Dąbrowa Górnicza Huta Katowice

14.04.2015

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego w ramach prowadzonych czynności nadzorczych związanych ze stanem technicznym skrzyżowań linii kolejowych z drogami publicznymi, przeprowadził kontrolę zarządcy PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (PKP PLK) w zakresie  utrzymania, prawidłowej klasyfikacji, stanu technicznego oraz weryfikacji zapisów w dokumentacji przejazdu, w odniesieniu do stanu faktycznego. Kontrolą objęto przejazdy kolejowe kategorii „D” na linii kolejowej 162 Dąbrowa Górnicza Strzemieszyce – Dąbrowa Górnicza Huta Katowice w km 0,897 i 2,780.

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono nieprawidłowości mające wpływ na bezpieczeństwo ruchu, polegające m.in. na: 

 • braku zmiany kategorii i sposobu zabezpieczenia przejazdów przy przekroczonych iloczynach ruchu,
 • niewłaściwych zapisach w metrykach przejazdów,
 • braku wymaganej widzialności na przejazdach kolejowych,
 • braku ustawienia pachołków na dojazdach do przejazdów kolejowych,
 • uszkodzeniach nawierzchni i nierównych ułożeniach płyt na przejazdach kolejowych,
 • braku prawidłowego oznakowania przejazdów kolejowych,
 • nieprawidłowej lokalizacji wskaźników przed przejazdami.

Stwierdzone nieprawidłowości naruszały przepisy:

 • ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym,
 • rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 26 lutego 1996 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych z drogami publicznymi i ich usytuowanie,
 • przepisów wewnętrznych zarządcy Id-1 (D-1) – warunków technicznych utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych,
 • przepisów wewnętrznych zarządcy Iet-2 (Et-2) – instrukcji utrzymania sieci trakcyjnej.

Wyniki działań:

 • Prezes UTK nakazał zarządcy natychmiastowe usunięcie wszystkich stwierdzonych nieprawidłowości,
 • Prezes UTK nakazał dokonanie analizy występowania analogicznych nieprawidłowości w innych lokalizacjach oraz w przypadku ich potwierdzenia natychmiastowe usunięcie,
 • Prezes UTK wniósł o natychmiastowe podjęcie przez zarządcę odpowiednich działań, zgodnych z posiadanym Systemem Zarządzania Bezpieczeństwem (SMS), które będą miały na celu nadzór nad poziomem ryzyka związanym z prowadzeniem działalności,
 • Prezes UTK nakazał dokonać analizy dokumentacji związanej z utrzymaniem przejazdów kolejowych szczególnie pod względem zapewnienia jej kompletności, aktualności oraz zgodności ze stanem faktycznym.

Cel działań:

 • zwiększenie poziomu bezpieczeństwa ruchu kolejowego oraz drogowego na przejazdach kolejowo-drogowych,
 • ciągłe i systematyczne podnoszenie jakości utrzymania infrastruktury kolejowej zarządzanej przez PKP PLK.
do góry