Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Działania Prezesa UTK w zakresie zwiększenia bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo-drogowych - nieprawidłowości na linii nr 208 Działdowo - Chojnice

10.04.2015

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego (UTK) przeprowadził kontrolę zarządcy PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (PKP PLK) w zakresie nadzoru nad stanem technicznym i utrzymaniem skrzyżowań linii kolejowych z drogami publicznymi. Kontrolą objęto stan techniczny przejazdu kategorii „D” na linii nr 208 Działdowo - Chojnice.

W wyniku kontroli stwierdzono nieprawidłowości polegające na:

 • braku właściwego oznakowania na obu dojazdach do przejazdu,
 • niewłaściwym usytuowaniu wskaźników na linii kolejowej,
 • braku dokonywania przez zarządcę odjazdów linii kolejowej,
 • braku harmonogramu diagnostyki przejazdów kolejowych,
 • braku dokonywania wszystkich wymaganych zapisów w metryce przejazdu.

Wyszczególnione powyżej nieprawidłowości stanowią naruszenie przepisów:

 • ustawy o transporcie kolejowym,
 • rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych z drogami publicznymi i ich usytuowanie,
 • przepisów wewnętrznych zarządcy:

- procedury SMS-PW-01 - utrzymanie linii kolejowej w sprawności technicznej i organizacyjnej, Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem,
- instrukcji diagnostyki nawierzchni kolejowej Id-8.

Wyniki działań:

 • Prezes UTK nakazał zarządcy infrastruktury natychmiastowe usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości,
 • Prezes UTK nakazał dokonanie weryfikacji i analizy ewentualnego występowania analogicznych nieprawidłowości w innych lokalizacjach, w przypadku ich występowania - natychmiastowe usunięcie,
 • Prezes UTK nakazał podjęcie przez zarządcę odpowiednich działań, zgodnych z posiadanym Systemem Zarządzania Bezpieczeństwem, mających na celu nadzór nad poziomem ryzyka związanego z prowadzoną działalnością autoryzowanego zarządcy infrastruktury kolejowej;

Cel działania:

 • zwiększenie poziomu bezpieczeństwa ruchu kolejowego oraz drogowego na przejazdach,
 • ciągłe i systematyczne podnoszenie jakości utrzymania infrastruktury kolejowej zarządzanej przez PKP PLK,
 • zwiększenie bezpieczeństwa ruchu kolejowego.

 

do góry