Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Decyzja Prezesa UTK - nieprawidłowości w procesie utrzymania urządzeń detekcji stanów awaryjnych taboru DSAT na linii kolejowej nr 351 Poznań Główny – Szczecin Główny

09.04.2015

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego (UTK) w wyniku dokonanych czynności kontrolnych oraz po przeprowadzeniu wszczętego z urzędu postępowania administracyjnego wydał decyzję stwierdzającą naruszenie przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (PKP PLK) przepisów dotyczących obowiązków zarządcy infrastruktury w zakresie bezpieczeństwa transportu kolejowego.

Naruszenie przepisów dotyczyło niespełnienia przez PKP PLK warunków technicznych i organizacyjnych zapewniających bezpieczne prowadzenie ruchu kolejowego, tj. niewłaściwe utrzymanie urządzeń do wykrywania stanów awaryjnych taboru, zlokalizowanych w torze linii kolejowej nr 351 Poznań Główny – Szczecin Główny na odcinku Krzyż – Szczecin Główny.

Naruszenie przepisów przez zarządcę infrastruktury polegało na:

 • niepełnej realizacji cyklu przeglądów okresowych urządzeń detekcji stanów awaryjnych taboru DSAT,
 • niepełnej realizacji rocznego cyklu kontroli technicznej obiektu budowlanego urządzeń DSAT,
 • niepełnej realizacji rocznego cyklu badań diagnostycznych urządzeń DSAT,
 • niezapewnieniu przez zarządcę właściwej komunikacji pomiędzy urządzeniami bazowymi, a terminalem obsługi urządzeń DSAT,
 • braku osygnalizowania urządzeń DSAT wskaźnikami,
 • braku wykazu pracowników upoważnionych do prowadzenia przeglądów okresowych i sezonowych urządzeń DSAT oraz pracowników upoważnionych do samodzielnego usuwania usterek i prowadzenia czynności konserwacyjnych w ramach przeglądów bieżących.

Naruszone przez zarządcę infrastruktury kolejowej przepisy prawa:

 • ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym,
 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 lipca 2005 r. w sprawie ogólnych warunków prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji,
 • przepisy wewnętrzne zarządcy:
 • wytyczne techniczno-eksploatacyjne urządzeń do wykrywania stanów awaryjnych taboru Ie-3,
 • instrukcja diagnostyki technicznej i kontroli okresowych urządzeń sterowania ruchem kolejowym Ie-7,
 • instrukcja sygnalizacji Ie-1.

Wyniki działań:

 • Prezes UTK nakazał usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości w celu spełnienia warunków technicznych i organizacyjnych zapewniających bezpieczne prowadzenie ruchu i bezpieczeństwo użytkowników na przejazdach kolejowych, w terminie do 1 października 2015 roku,
 • w przypadku niewykonania decyzji w wyznaczonym terminie, Prezes UTK na podstawie art.66 ust. 2aa ustawy o transporcie kolejowym nakłada karę pieniężną w wysokości do 5000 euro za każdy dzień zwłoki w wykonaniu ww. decyzji.

Cel działania:

 • ciągłe podnoszenie jakości utrzymania infrastruktury kolejowej przez PKP PLK,
 • zwiększenie poziomu bezpieczeństwa ruchu kolejowego,
 • zwiększenie jakości usług przewozowych w transporcie kolejowym.
do góry