Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Działania nadzorcze Prezesa UTK w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu kolejowego oraz zwiększenia jakości utrzymania infrastruktury przez zarządców – wyniki kontroli linii kolejowej nr 540 Łódź Chojny-Łódź Widzew

08.04.2015

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego (UTK) w wyniku dokonanych czynności kontrolnych stwierdził naruszenie przez zarządcę infrastruktury PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (PKP PLK) przepisów w zakresie bezpieczeństwa ruchu kolejowego na linii kolejowej nr 540 Łódź Chojny – Łódź Widzew.

Naruszenie przepisów przez zarządcę infrastruktury kolejowej polegało na:

 • braku regularnego monitorowania usuwania nieprawidłowości stwierdzonych podczas badań diagnostycznych,
 • braku przeprowadzenia w 2014 roku pomiaru torów linii kolejowej,
 • niewykonaniu czynności utrzymaniowych przejazdów i przejść w torze,
 • niewykonaniu czynności utrzymaniowych podtorza.

Naruszone przez zarządcę infrastruktury przepisy prawa:

 • ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym,
 • przepisów wewnętrznych zarządcy, w tym m.in.:
 • Id-1 - warunki techniczne utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych,
 • Id-3 - warunki techniczne utrzymania podtorza kolejowego,
 • Id-8 - instrukcja diagnostyki nawierzchni kolejowej,
 • Id-14 - instrukcja o dokonywaniu pomiarów, badań i oceny stanu torów.

Wyniki działań:

 • Prezes UTK nakazał zarządcy infrastruktury natychmiastowe usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości,
 • Prezes UTK nakazał dokonanie weryfikacji i analizy ewentualnego występowania analogicznych nieprawidłowości w innych lokalizacjach oraz w przypadku ich występowania - natychmiastowe usunięcie,
 • Prezes UTK nakazał podjęcie działań, przewidzianych przez System Zarządzania Bezpieczeństwem, mających na celu nadzór nad poziomem ryzyka związanego z zarządzaniem infrastrukturą kolejową.

Cel działania:

 • podnoszenie jakości utrzymania infrastruktury kolejowej zarządzanej przez PKP PLK,
 • zwiększenie poziomu bezpieczeństwa ruchu kolejowego.
do góry