Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Decyzje Prezesa UTK - nieprawidłowości użytkownika bocznicy kolejowej w zakresie pracowników zatrudnionych na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego oraz eksploatowaniem pojazdów kolejowych

07.04.2015

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego (UTK) po przeprowadzeniu czynności kontrolnych oraz wszczętych z urzędu postępowań administracyjnych stwierdził naruszenie przez użytkownika bocznicy kolejowej Kopalnia Wapienia „Czatkowice” sp. z o.o., przepisów dotyczących obowiązków w zakresie bezpieczeństwa transportu kolejowego tj. warunków, jakie powinni spełniać maszyniści oraz osoby zatrudnione na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego oraz ogólnych warunków technicznych eksploatacji pojazdów kolejowych.

Naruszenie przepisów przez użytkownika bocznicy kolejowej polegało na:

 • zatrudnianiu pracowników na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego bez potwierdzenia spełniania wymagań zdrowotnych, fizycznych i psychicznych wydanych przez podmiot uprawniony do przeprowadzania badań lekarskich i psychologicznych,
 • eksploatowaniu pojazdów kolejowych bez posiadania zatwierdzonej przez Prezesa UTK dokumentacji systemu utrzymania.

Naruszone przez użytkownika bocznicy kolejowej przepisy prawa:

 • ustawa o transporcie kolejowym,
 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie wykazu stanowisk bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego i warunków, jakie powinny spełniać osoby zatrudnione na tych stanowiskach oraz prowadzący pojazdy kolejowe,
 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie pracowników zatrudnionych na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego oraz z prowadzeniem określonych rodzajów pojazdów kolejowych,
 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie ogólnych warunków technicznych eksploatacji pojazdów kolejowych.

Termin usunięcia naruszeń:

 • decyzje Prezesa UTK podlegają natychmiastowej wykonalności,
 • w przypadku niewykonania decyzji, Prezes UTK na podstawie art.66 ust. 2aa ustawy o transporcie kolejowym nakłada karę pieniężną w wysokości do 5000 euro za każdy dzień zwłoki w wykonaniu ww. decyzji.

Cel działań:

 • zwiększenie poziomu bezpieczeństwa eksploatacji bocznic,
 • eliminowanie potencjalnych zagrożeń związanych z zatrudnianiem pracowników mogących nie spełniać wymagań zdrowotnych, fizycznych i psychicznych,
 • zwiększenie świadomości uczestników rynku kolejowego w zakresie bezpieczeństwa ruchu kolejowego.
do góry