Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Prezes UTK wszczął postępowanie wobec PKP Intercity za pobieranie od osób niepełnosprawnych opłat dodatkowych za wystawienie biletu na pokładach pociągów EIP

03.04.2015

3 kwietnia 2015 r. Prezes UTK wszczął wobec PKP Intercity S.A. z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie naruszenia postanowień art. 19 ust. 2 Rozporządzenia (WE) Nr 1371/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. dotyczącego praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym (Dz.Urz. UE L 315 z 03.12.2007 r. ze zm.), polegającego na nałożeniu na osobę niepełnosprawną dodatkowej opłaty za wystawienie biletu na pokładzie pociągu Express Intercity Premium w wysokości 650 zł.

Ze zgromadzonej przez UTK dokumentacji wynika, że w interpretacji PKP Intercity S.A. jedynymi osobami uprawnionymi do nabywania biletów na pokładzie pociągów EIP bez ponoszenia opłat dodatkowych są osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich. Tymczasem, w myśl art. 3 pkt 15 rozporządzenia 1371/2007 osobami niepełnosprawnymi lub osobami o ograniczonej sprawności ruchowej są „osoby, których możliwość poruszania się jest ograniczona podczas korzystania z transportu na skutek jakiejkolwiek niepełnosprawności fizycznej (zmysłowej lub ruchowej, trwałej lub przejściowej), upośledzenia lub niepełnosprawności umysłowej, lub każdej innej przyczyny niepełnosprawności lub na skutek wieku i których sytuacja wymaga specjalnej uwagi oraz dostosowania usług dostępnych dla wszystkich pasażerów do szczególnych potrzeb takich osób”. Prezes UTK stoi na stanowisku, że stosowana przez PKP IC praktyka polegająca na różnicowaniu sytuacji poszczególnych pasażerów ze względu na stopień lub rodzaj ich niepełnosprawności jest praktyką bezprawną i niedopuszczalną.

W toku korespondencji prowadzonej z PKP Intercity S.A. Prezes UTK  zwracał uwagę na nieprawidłową interpretację ww. przepisów. Stanowisko Prezesa UTK podzieliło także Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Z uwagi na niepodjęcie przez PKP Intercity działań zmierzających do prawidłowej realizacji ww. przepisów, interwencja Prezesa UTK jest niezbędna dla wzmocnienia ochrony praw osób niepełnosprawnych oraz osób o ograniczonej sprawności ruchowej w transporcie kolejowym.

do góry