Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Nieprawidłowości w zakresie przestrzegania zasad eksploatacji oraz procesu utrzymania pojazdów – Prezes UTK wyłączył lub ograniczył eksploatację pojazdów kolejowych

31.03.2015

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego (UTK), po przeprowadzeniu w ostatnich tygodniach działań kontrolnych oraz stwierdzeniu licznych naruszeń przepisów z zakresu bezpieczeństwa transportu kolejowego, jak również wszczętych z urzędu postępowań administracyjnych, wydał decyzje stwierdzające naruszenie przez przedsiębiorców przepisów w zakresie realizacji procesu eksploatacji i utrzymania posiadanych pojazdów kolejowych. Nieprawidłowości w procesie utrzymania pojazdów dotyczyły przedsiębiorców:

 • PKP Intercity S.A.,
 • Przewozy Regionalne sp. z o.o.,
 • Wagony Świdnica S.A.,
 • CMC Poland sp. z o.o.,
 • Przedsiębiorstwo Obrotu Surowcami Wtórnymi „DEPOL” sp. z o.o.

Najczęstsze naruszenia przepisów polegały na:

 • niezapewnienia zgodności procesu utrzymania pojazdów z wymaganiami zawartymi w dokumentacji systemu utrzymania (DSU),
 • braku posiadania i utrzymania pojazdów w oparciu o zatwierdzone przez Prezesa UTK dokumentacje systemu utrzymania pojazdów kolejowych,
 • eksploatacji pojazdów niezarejestrowanych w krajowym rejestrze pojazdów kolejowych (NVR) oraz nieoznaczonych europejskim numerem pojazdu (EVN).

Przeprowadzono:

 • kontrole przewoźników i użytkowników bocznic kolejowych w zakresie bezpieczeństwa eksploatacji i utrzymania pojazdów kolejowych,
 • wszczęto z urzędu postępowania administracyjne.

Wyniki działań Prezesa UTK, w zależności od stwierdzonych nieprawidłowości:

 • Prezes UTK nakazywał usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości w celu spełnienia warunków technicznych i organizacyjnych zapewniających bezpieczne eksploatowanie pojazdów kolejowych,
 • Prezes UTK, decyzją administracyjną, wyłączał z eksploatacji pojazdy kolejowe,
 • Prezes UTK, decyzją administracyjną, ograniczał eksploatację pojazdów kolejowych,
 • decyzje Prezesa UTK podlegają natychmiastowej wykonalności,
 • w przypadku niewykonania decyzji, Prezes UTK na podstawie art.66 ust. 2aa ustawy o transporcie kolejowym nakłada karę pieniężną w wysokości do 5000 euro za każdy dzień zwłoki w wykonaniu ww. decyzji.

Cel działań:

 • podnoszenie jakości procesu utrzymania pojazdów kolejowych przez uczestników rynku kolejowego,
 • zwiększenie poziomu bezpieczeństwa eksploatacji pojazdów kolejowych i bezpieczeństwa ruchu kolejowego,
 • zwiększenie poziomu jakości usług świadczonych w transporcie kolejowym
do góry