Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Prezes UTK kontroluje zarządcę PKP PLK w zakresie spełnienia warunków technicznych i organizacyjnych zapewniających bezpieczne prowadzenie ruchu na linii kolejowej nr 26 Łuków – Radom

31.03.2015

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego (UTK) w wyniku dokonanych czynności kontrolnych stwierdził naruszenie przez zarządcę infrastruktury kolejowej PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (PKP PLK), przepisów w zakresie bezpieczeństwa transportu kolejowego na linii kolejowej nr 26 Łuków – Radom.

Naruszenie przepisów polegało na:

 • nieusunięciu przez zarządcę 402 usterek klasy „C”,
 • niewykonaniu oczyszczenia podsypki,
 • nieusunięciu usterek z badań technicznych rozjazdów w rejonie nastawni dysponującej i wykonawczej stacji kolejowej Bąkowiec,
 • nieusunięciu drzew i krzaków zlokalizowanej w bliskiej odległości torów,  co zostało zalecone w protokołach wewnętrznych zarządcy tj. przeglądów okresowych i bieżących,
 • niewykonaniu niezbędnych robót na obiekcie mostowym, tj. uzupełnienia brakującego elementu poręczy, uzupełnienia ubytków betonu w przyczółkach, wymiany dylatacji poprzecznej oraz wykonania schodów zejściowych z nasypu,
 • nieprzekwalifikowaniu przejazdu w km 71,156 linii do kategorii „C”, zgodnie z decyzją dyrektora PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakładu Linii Kolejowych Skarżysku – Kamiennej,
 • niewłaściwych zapisach w metryce przejazdu,
 • niedokonywaniu kompletnych czynności podczas badań diagnostycznych przejazdów,
 • braku oznakowania poziomego na drodze po obu stronach torów na przejeździe w km 71,156.

Naruszone przez zarządcę infrastruktury kolejowej przepisy prawa:

 • ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym,
 • rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 26 lutego 1996 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych z drogami publicznymi i ich usytuowanie,
 • przepis wewnętrzny zarządcy - Id-14 instrukcja o dokonywaniu pomiarów, badań i oceny stanu torów,
 • przepis wewnętrzny zarządcy - Id-1 warunki techniczne utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych,
 • przepis wewnętrzny zarządcy - Id-4 instrukcja o oględzinach, badaniach technicznych i utrzymaniu rozjazdów,
 • przepis wewnętrzny zarządcy - Id-3 warunki techniczne utrzymania podtorza kolejowego,
 • przepis wewnętrzny zarządcy Id-16 instrukcja o utrzymaniu kolejowych obiektów inżynieryjnych.

Wyniki działań:

 • Prezes UTK nakazał zarządcy infrastruktury natychmiastowe usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości,
 • Prezes UTK nakazał dokonanie weryfikacji i analizy ewentualnego występowania analogicznych nieprawidłowości w innych lokalizacjach i w przypadku ich występowania natychmiastowe usunięcie,
 • Prezes UTK nakazał podjęcie działań, przewidzianych przez System Zarządzania Bezpieczeństwem, mających na celu nadzór nad poziomem ryzyka związanego z zarządzaniem infrastrukturą kolejową.

Cel działania:

 • podnoszenie jakości utrzymania infrastruktury kolejowej zarządzanej przez PKP PLK,
 • zwiększenie poziomu bezpieczeństwa ruchu kolejowego.
do góry