Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Prezes UTK stwierdził nieprawidłowości w zakresie prowadzenia prac modernizacyjnych na linii nr 274 Wrocław Świebodzki - Zgorzelec

30.03.2015

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego (UTK) podczas dokonanych czynności kontrolnych stwierdził naruszenie przez zarządcę infrastruktury PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (PKP PLK) przepisów w zakresie przestrzegania bezpieczeństwa ruchu kolejowego w czasie prowadzenia robót modernizacyjnych na linii nr 274 Wrocław Świebodzki- Zgorzelec, szlak Wojanów – Jelenia Góra.

Naruszenie przepisów polegało m.in. na:

 • złożeniu przez wykonawcę, przed rozpoczęciem realizacji umowy, niezgodnego ze stanem faktycznym pisemnego oświadczenia w zakresie posiadania przez pracowników związanych z ruchem pociągów wymaganych kwalifikacji, szkoleń i egzaminów oraz brak zamieszczenia w protokole przekazania placu budowy odpowiedniej informacji o konieczności realizacji w/w wymogów,
 • braku przeprowadzenia oceny ryzyka zawodowego dla podwykonawców i posiadania dokumentacji potwierdzającej zapoznanie się z nią właściwych pracowników,
 • braku określenia przez zarządcę formy oraz rodzaju dokumentacji odbiorów technicznych torów i rozjazdów po remontach oraz składu komisji dokonującej odbiór dla poszczególnych rodzajów remontów,
 • braku nadzoru nad zatrudnionymi przez wykonawcę pracownikami (w czasie prowadzonych prac inwestycyjnych związanych z infrastrukturą kolejową) na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego,
 • braku określenia terenu budowy oraz zasad jego ustalania, podczas prowadzenia ruchu kolejowego w obrębie placu budowy,
 • braku prawidłowego określenia podwykonawców w regulaminie tymczasowym prowadzenia ruchu kolejowego w czasie prowadzonych prac inwestycyjnych związanych z infrastrukturą kolejową,
 • braku wskazania osób i określenia niezbędnych do spełnienia kryteriów w zakresie upoważnienia pracowników do wnioskowania o zamknięcie/otwarcie torów i rozjazdów.

Naruszone przez zarządcę przepisy:

 • ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym,
 • przepisy i dokumenty wewnętrzne PKP PLK, w tym system zarządzania bezpieczeństwem (SMS - Safety Management System).

Wyniki działań:

 • Prezes UTK nakazał zarządcy natychmiastowe usunięcie wszystkich stwierdzonych nieprawidłowości,
 • Prezes UTK nakazał dokonanie analizy występowania analogicznych nieprawidłowości w innych lokalizacjach oraz w przypadku ich potwierdzenia natychmiastowe usunięcie,
 • Prezes UTK wniósł o natychmiastowe podjęcie przez zarządcę odpowiednich działań, zgodnych z posiadanym Systemem Zarządzania Bezpieczeństwem (SMS), które będą miały na celu nadzór nad poziomem ryzyka związanym z prowadzeniem działalności.

Cel działań:

 • ciągłe podnoszenie jakości utrzymania infrastruktury kolejowej przez PKP PLK,
 • zwiększenie bezpieczeństwa pracowników podczas prowadzonych prac modernizacyjnych infrastruktury,
 • zwiększenie poziomu bezpieczeństwa ruchu kolejowego.
do góry