Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Status strony przysługuje jedynie zarządcy infrastruktury

27.03.2015

26 marca 2015 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie VII Wydział rozpoznał sprawę ze skargi PKN Orlen S.A. na postanowienie Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego z 4 września 2014 r. nr WSOP.076.43.2014.MT.5 w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Prezesa UTK zatwierdzającej stawki opłaty podstawowej oraz opłaty dodatkowej za dostęp do infrastruktury kolejowej PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Wojewódzki Sąd Administracyjny oddalił skargę PKN Orlen S.A jako nieuzasadnioną. W ustnych motywach uzasadnienia rozstrzygnięcia WSA w Warszawie podzielił argumentację Prezesa UTK, że stronie - przewoźnikowi kolejowemu nie przysługiwał status strony. Jednocześnie Sąd wskazał, że status strony w sprawach o zatwierdzenie stawek jednostkowych opłaty podstawowej oraz dodatkowej, o  których mowa w art. 33 ust. 8 ustawy o transporcie kolejowym, przysługuje jednie zarządcy infrastruktury. Zdaniem WSA interesu prawnego w sprawach, o których mowa w art. 33 ust. 8 ustawy o transporcie kolejowym, nie posiadają przewoźnicy kolejowi.W ocenie Sądu w niniejszej sprawie nie istnieje związek pomiędzy obowiązującą normą prawa materialnego, która przyznawała by prawo do bycia stroną postępowania, a sytuacją prawną strony skarżącej. Orzeczenie nie jest prawomocne.

Notatki z poprzednich orzeczeń WSA:

do góry