Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Nadzór Prezesa UTK w zakresie stanu technicznego i procesu utrzymania sieci trakcyjnej – nieprawidłowości na linii kolejowej nr 20 Warszawa Główna Towarowa – Warszawa Praga

27.03.2015

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego (UTK) podczas dokonanych czynności kontrolnych stwierdził naruszenie przez zarządcę infrastruktury PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (PKP PLK) przepisów w zakresie nadzoru nad stanem technicznym i procesem utrzymania sieci trakcyjnej linii nr 20 Warszawa Główna Towarowa – Warszawa Praga.

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono nieprawidłowości mające wpływ na bezpieczeństwo ruchu, polegające m.in. na: 

 • braku wykonania zaleceń w zakresie naprawy konstrukcji wsporczych, odciągów,  fundamentów oraz głowic fundamentowych, zawartych w protokołach z przeglądu okresowego sieci trakcyjnej,
 • braku systematycznego wykonywania zaleceń zawartych w protokołach z kontroli stanu technicznego urządzeń, np.: prac naprawczych słupów trakcyjnych, malowania antykorozyjnego słupów, 
 • braku wykonania robót - naprawy słupów trakcyjnych, malowania ciężarów naprężających, naprawy głowic fundamentowych, zaleconych w protokołach z kontroli stanu technicznego urządzeń i przydatności do użytkowania, estetyki oraz otoczenia utrzymywanych urządzeń,
 • niewykonywaniu napraw bieżących sieci trakcyjnej.  

Powyższe nieprawidłowości naruszają przepisy:

 • ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym,
 • procedury systemu zarządzania bezpieczeństwem SMS-PW-01 „Utrzymanie linii kolejowej w sprawności technicznej i organizacyjnej”,
 • przepisów wewnętrznych zarządcy „Instrukcja utrzymania sieci trakcyjnej”.

Wyniki działań:

 • Prezes UTK nakazał zarządcy natychmiastowe usunięcie wszystkich stwierdzonych nieprawidłowości,
 • Prezes UTK nakazał dokonanie analizy występowania analogicznych nieprawidłowości w innych lokalizacjach oraz w przypadku ich potwierdzenia natychmiastowe usunięcie,
 • Prezes UTK wniósł o natychmiastowe podjęcie przez zarządcę odpowiednich działań, zgodnych z posiadanym Systemem Zarządzania Bezpieczeństwem (SMS), które będą miały na celu nadzór nad poziomem ryzyka związanym z prowadzeniem działalności.

Cel działań:

 • zwiększenie poziomu bezpieczeństwa ruchu kolejowego,
 • zwiększenie jakości i niezawodności funkcjonowania sieci trakcyjnej,
 • eliminowanie potencjalnych zagrożeń związanych z brakiem należytego utrzymania  infrastruktury kolejowej,
 • ciągłe i systematyczne podnoszenie jakości utrzymania infrastruktury kolejowej zarządzanej przez PKP PLK.
do góry