Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Prezes UTK stwierdził naruszenie przepisów przez zarządcę infrastruktury PKP PLK S.A. w zakresie nadzoru nad stanem infrastruktury oraz procesem utrzymania linii kolejowej nr 349

26.03.2015

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego (UTK) podczas dokonanych czynności kontrolnych stwierdził naruszenie przez zarządcę infrastruktury PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - Zakład Linii Kolejowych we Wrocławiu (PKP PLK), przepisów w zakresie nadzoru nad stanem infrastruktury i procesem jej utrzymania. Kontrolą objęto stację Wrocław Brochów oraz szlak Wrocław Brochów-Stadion linii kolejowej nr 349.

Naruszenie przepisów przez zarządcę polegało m.in. na:

 • niepodejmowaniu wystarczających działań w zakresie utrzymania infrastruktury linii kolejowej nr 349 w celu zapewnienia bezpieczeństwa prowadzenia ruchu kolejowego, tj. występowania szeregu nieprawidłowości, w tym: przekroczeń dopuszczalnych odchyłek szerokości toru, żłobków i przechyłki w rozjazdach, usterek i ubytków w rozjazdach, pęknięć i uszkodzeń podrozjazdnic oraz eksploatowaniu podkładów drewnianych o przekroczonej trwałości granicznej,
 • nieprawidłowym prowadzeniu dokumentacji wewnętrznej, tj. brakach wymaganych wpisów lub błędnych zapisach,
 • niesprawności samoczynnej blokady liniowej na szlaku Wrocław Brochów – Stadion.

Naruszone przez zarządcę przepisy:

 • ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym,
 • przepisy i dokumenty wewnętrzne PKP PLK, w tym System Zarządzania Bezpieczeństwem (SMS Safety Management System).

Wyniki działań:

 • Prezes UTK nakazał zarządcy infrastruktury natychmiastowe usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości,
 • Prezes UTK nakazał dokonanie analizy występowania analogicznych nieprawidłowości w innych lokalizacjach oraz w przypadku ich potwierdzenia natychmiastowe usunięcie,
 • Prezes UTK wniósł o podjęcie przez zarządcę odpowiednich działań, zgodnych z posiadanym Systemem Zarządzania Bezpieczeństwem (SMS - Safety Management System), które będą miały na celu nadzór nad poziomem ryzyka związanym z prowadzoną działalnością autoryzowanego zarządcy.

Cel działań:

 • zwiększenie poziomu bezpieczeństwa ruchu kolejowego,
 • eliminowanie potencjalnych zagrożeń związanych z brakiem należytego utrzymania infrastruktury kolejowej przez zarządcę,
 • zwiększenie świadomości uczestników rynku kolejowego w zakresie bezpieczeństwa ruchu kolejowego.
do góry