Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

WSA oddalił skargi Orlen Koltrans sp. z o.o.

25.03.2015

24 marca br., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie VII Wydział rozpoznał dwie sprawy ze skargi Orlen Koltrans sp. z o.o. na postanowienia Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego z 5 i 9 września 2014 r.

Postanowienia te dotyczyły odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności odpowiednich decyzji Prezesa UTK dotyczących zatwierdzenia stawek opłaty podstawowej oraz opłaty dodatkowej za dostęp do infrastruktury kolejowej PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

WSA oddalił obie skargi spółki Orlen Koltrans sp. z o.o. jako nieuzasadnione. Jednocześnie  w ustnych motywach uzasadnienia rozstrzygnięcia podzielił argumentację Prezesa UTK, że stronie - przewoźnikowi kolejowemu, nie przysługiwał statut strony.

WSA wskazał, że statut strony w sprawach o zatwierdzenie stawek jednostkowych opłaty podstawowej oraz dodatkowej, o których mowa w art. 33 ust. 8 ustawy o transporcie kolejowym, przysługuje jedynie zarządcy infrastruktury.

Zdaniem WSA, interesu prawnego w sprawach o których mowa w art. 33 ust. 8 ustawy o transporcie kolejowym, nie posiadają przewoźnicy kolejowi.

W ocenie Sądu w niniejszej sprawie nie istnieje związek pomiędzy obowiązującą normą prawa materialnego, która przyznawałaby prawo do bycia stroną postępowania, a sytuacją prawną strony skarżącej.

Orzeczenia nie są prawomocne.

do góry