Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Bezpieczeństwo na przejazdach kolejowo-drogowych – Prezes UTK stwierdził nieprawidłowości w zakresie utrzymania i eksploatacji przejazdów na linii kolejowej nr 287 Opole Zachodnie – Nysa

25.03.2015

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego (UTK) w ramach prowadzonych czynności nadzorczych związanych ze stanem technicznym skrzyżowań linii kolejowych z drogami publicznymi, przeprowadził kontrolę zarządcy PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (PKP PLK) w zakresie procesu utrzymania, prawidłowej klasyfikacji, stanu technicznego oraz weryfikacji zapisów w dokumentacji przejazdu, w odniesieniu do stanu faktycznego. Kontrolą objęto przejazdy kolejowe kategorii „D” na linii kolejowej nr 287 Opole Zachodnie - Nysa zlokalizowane w km: 6,171, 6,517, 9,331 oraz 10,579.

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono nieprawidłowości mające wpływ na bezpieczeństwo ruchu, polegające m.in. na: 

 • niewłaściwych zapisach w metrykach przejazdów,
 • braku 5-letniego pomiaru natężenia ruchu na przejazdach,
 • niezrealizowaniu środków zaradczych ustalonych przez komisję powypadkową w „Protokole ustaleń końcowych”,
 • niesprawnym i nieskutecznym dozorowaniu stanu przejazdów kolejowych,
 • braku wymaganej widzialności na przejazdach kolejowych,
 • braku ustawienia pachołków na dojazdach do przejazdów kolejowych,
 • uszkodzeniach nawierzchni i nierównych ułożeniach płyt na przejazdach kolejowych,
 • braku prawidłowego oznakowania przejazdów kolejowych,
 • braku zmiany kategorii przejazdu z D na B przy przekroczonym iloczynie ruchu,
 • braku ustawienia wskaźników przed przejazdami  ,
 • braku nadzoru zarządcy nad „dzikimi przejściami”,
 • braku właściwego nadzoru nad utrzymaniem linii kolejowej w zakresie usytuowania drzew w bliskim otoczeniu toru kolejowego.

Powyższe nieprawidłowości naruszają przepisy:

 • Ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym,
 • Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 26 lutego 1996 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych z drogami publicznymi i ich usytuowanie,
 • procedury systemu zarządzania bezpieczeństwem zarządcy - utrzymanie linii kolejowej w sprawności technicznej i organizacyjnej SMS-PW-01,
 • przepisów wewnętrznych zarządcy - warunków technicznych utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych Id-1 (D-1).

Wyniki działań:

 • Prezes UTK nakazał zarządcy natychmiastowe usunięcie wszystkich stwierdzonych nieprawidłowości,
 • Prezes UTK nakazał dokonanie analizy występowania analogicznych nieprawidłowości w innych lokalizacjach oraz w przypadku ich potwierdzenia natychmiastowe usunięcie,
 • Prezes UTK wniósł o natychmiastowe podjęcie przez zarządcę odpowiednich działań, zgodnych z posiadanym Systemem Zarządzania Bezpieczeństwem (SMS), które będą miały na celu nadzór nad poziomem ryzyka związanym z prowadzeniem działalności,
 • Prezes UTK nakazał dokonać analizy dokumentacji związanej z utrzymaniem przejazdów kolejowych szczególnie pod względem zapewnienia jej kompletności, aktualności oraz zgodności ze stanem faktycznym.

Cel działań:

 • zwiększenie poziomu bezpieczeństwa ruchu kolejowego oraz drogowego na przejazdach,
 • ciągłe i systematyczne podnoszenie jakości utrzymania infrastruktury kolejowej zarządzanej przez PKP PLK,
 • zwiększenie bezpieczeństwa ruchu kolejowego.
do góry