Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Prezes UTK sprawuje nadzór nad stanem technicznym i procesem utrzymania przejazdów kolejowo–drogowych, nieprawidłowości na przejazdach zlokalizowanych na linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa - Dorohusk

24.03.2015

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego (UTK) przeprowadził kontrolę zarządcy infrastruktury PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (PKP PLK) w zakresie nadzoru nad stanem technicznym i bezpieczeństwem ruchu na przejazdach kolejowo-drogowych. Kontrolą objęto przejazdy zlokalizowane na linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa – Dorohusk.

Na podstawie ustaleń oraz zgromadzonych w trakcie kontroli dowodów, stwierdzono naruszenia obowiązujących przepisów w zakresie:

 • nieaktualnych iloczynów ruchu na przejazdach,
 • nieaktualnych dokumentacji technicznych urządzeń samoczynnej sygnalizacji przejazdowej (SSP) w zakresie lokalizacji czujników włączających urządzenia SSP,
 • niejednoznacznych sformułowań określonych w instrukcji obsługi powtarzacza SSP, w zakresie postępowania dyżurnego ruchu w przypadku, gdy powtarzacz zarejestruje usterkę w działaniu urządzeń na przejeździe,
 • zbyt długiego czasu, jaki upływa od chwili zaniku napięcia wysyłanego z szafy aparatowej do powtarzacza SSP do momentu, w którym powtarzacz sygnalizuje usterkę w działaniu urządzeń SSP,
 • niezgodności stanu rzeczywistego, z zapisami sporządzonej dokumentacji przejazdowej (w metrykach przejazdów), między innymi w zakresie: danych dotyczących odległości widzenia z drogi pojazdów kolejowych, nieaktualnych szkiców wyszczególnionych w metryce przejazdów, sposobu ustawienia przed przejazdami znaków drogowych pionowych,
 • rodzaj i charakter powyższych nieprawidłowości, świadczy o nieskutecznych działaniach odpowiednich organów nadzoru i kontroli zarządcy infrastruktury kolejowej, tj. między innymi braku lub nieskuteczności realizowanych w tym zakresie kontroli wewnętrznych.

Wyszczególnione powyżej nieprawidłowości stanowią naruszenie przepisów:

 • ustawy o transporcie kolejowym,
 • rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych z drogami publicznymi i ich usytuowanie,
 • rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie wymagań w zakresie odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew i krzewów, elementów ochrony akustycznej i wykonywania robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowej, a także sposobu urządzania i utrzymywania zasłon odśnieżnych oraz pasów przeciwpożarowych,
 • przepisów wewnętrznych zarządcy, tj.: instrukcji konserwacji, przeglądów oraz napraw bieżących urządzeń sterowania ruchem kolejowym Ie-12 (E-24) oraz Instrukcji obsługi przejazdów kolejowych Ir-7 (R-20),
 • dokumentacji techniczno-ruchowej  - dane techniczne sygnalizacji SPA-2A – Samoczynna sygnalizacja przejazdowa SPA-2A”.

Wyniki działań:

 • Prezes UTK nakazał zarządcy infrastruktury natychmiastowe usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości,
 • Prezes UTK nakazał dokonanie analizy występowania analogicznych nieprawidłowości w innych lokalizacjach oraz w przypadku ich potwierdzenia natychmiastowe usunięcie,
 • Prezes UTK wniósł o podjęcie przez zarządcę odpowiednich działań, zgodnych z posiadanym Systemem Zarządzania Bezpieczeństwem (SMS - Safety Management System), które będą miały na celu nadzór nad poziomem ryzyka związanym z prowadzoną działalnością autoryzowanego zarządcy,
 • Prezes UTK wszczął postępowanie administracyjne w zakresie stwierdzonych nieprawidłowości.

Cel działań:

 • podnoszenie jakości utrzymania infrastruktury kolejowej zarządzanej przez PKP PLK,
 • zwiększenie poziomu bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo - drogowych.
do góry