Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Stały nadzór w zakresie przestrzegania zasad eksploatacji oraz procesu utrzymania pojazdów kolejowych – Prezes UTK stwierdza liczne nieprawidłowości

23.03.2015

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego (UTK), po przeprowadzeniu w ostatnich tygodniach działań kontrolnych i stwierdzeniu licznych nieprawidłowości, wydał decyzje administracyjne stwierdzające naruszenie przez przedsiębiorców przepisów w zakresie eksploatacji i utrzymania pojazdów kolejowych.

Nieprawidłowości w procesie utrzymania pojazdów kolejowych dotyczyły m.in. przedsiębiorców:

 • PKP Intercity S.A.,
 • CTL Kargo Sp. z o.o.,
 • BOLTECH Sp. z o.o.,
 • Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „RADPEC” S.A.,
 • Kopalnia Wapienia „Czatkowice” sp. z o.o.
 • Przedsiębiorstwo Transportowo – Sprzętowe „BETRANS” sp. z o.o.

Najczęstsze naruszenia przepisów dotyczyły m.in.:

 • niezapewnienia zgodności procesu utrzymania pojazdów z wymaganiami zawartymi w dokumentacji systemu utrzymania (DSU),
 • braku posiadania i utrzymania pojazdów w oparciu o zatwierdzone przez Prezesa UTK dokumentacje systemu utrzymania pojazdów kolejowych,
 • eksploatacji pojazdów niezarejestrowanych w krajowym rejestrze pojazdów kolejowych (NVR) oraz nieoznaczonych europejskim numerem pojazdu (EVN).

Przeprowadzono:

 • kontrole w zakresie bezpieczeństwa eksploatacji i utrzymania pojazdów kolejowych,
 • wszczęto z urzędu postępowania administracyjne.

Wyniki działań Prezesa UTK, w zależności od stwierdzonych nieprawidłowości:

 • Prezes UTK nakazywał usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości w celu spełnienia warunków technicznych i organizacyjnych zapewniających bezpieczne eksploatowanie pojazdów kolejowych,
 • Prezes UTK, decyzją administracyjną, wyłączał z eksploatacji pojazdy kolejowe,
 • Prezes UTK, decyzją administracyjną, ograniczał eksploatację pojazdów kolejowych,
 • decyzje Prezesa UTK podlegały natychmiastowej wykonalności,
 • w przypadku niewykonania decyzji, Prezes UTK na podstawie art.66 ust. 2aa ustawy o transporcie kolejowym nakłada karę pieniężną w wysokości do 5000 euro za każdy dzień zwłoki w wykonaniu ww. decyzji.

Cel działań:

 • podnoszenie jakości procesu utrzymania pojazdów kolejowych przez uczestników rynku kolejowego,
 • zwiększenie poziomu bezpieczeństwa eksploatacji pojazdów kolejowych i bezpieczeństwa ruchu kolejowego,

zwiększenie poziomu jakości usług świadczonych w transporcie kolejowym.

do góry