Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Nadzór Prezesa UTK dotyczący pracowników zatrudnionych na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego

19.03.2015

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego (UTK) w wyniku dokonanych czynności kontrolnych oraz po przeprowadzeniu wszczętego z urzędu postępowania administracyjnego stwierdził naruszenie przez użytkownika bocznicy Przedsiębiorstwo Transportowo-Sprzętowe „Betrans” sp. z o.o. przepisów dotyczących obowiązków w zakresie bezpieczeństwa transportu kolejowego tj. warunków, jakie powinni spełniać maszyniści oraz osoby zatrudnione na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego.

Naruszenie przepisów przez użytkownika bocznicy polegało na:

  • zatrudnianiu pracowników na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego bez wymaganych kwalifikacji,
  • wydawaniu dokumentów – praw kierowania pojazdem kolejowym, pomimo nieposiadania przez pracowników świadectwa zdania egzaminu kwalifikacyjnego na dane stanowisko.

Naruszone przez przedsiębiorcę przepisy prawa:

  • ustawa z 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym,
  • rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie pracowników zatrudnionych na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego oraz z prowadzeniem określonych rodzajów pojazdów kolejowych.

Wyniki działań:

  • Prezes UTK nakazał usunięcie stwierdzonych naruszeń w celu spełnienia warunków zapewniających bezpieczeństwo transportu kolejowego,
  • Prezes UTK w związku z nieprawidłowościami mającymi wpływ na bezpieczeństwo ruchu kolejowego, nadał decyzji rygor natychmiastowej wykonalności,
  • w przypadku niewykonania decyzji w trybie natychmiastowym, Prezes UTK na podstawie art.66 ust. 2aa ustawy o transporcie kolejowym nakłada karę pieniężną w wysokości do 5000 euro za każdy dzień zwłoki w wykonaniu ww. decyzji.

Cel działań:

  • zwiększenie poziomu bezpieczeństwa ruchu kolejowego,
  • eliminowanie potencjalnych zagrożeń związanych z zatrudnianiem pracowników niespełniających niezbędnych wymagań, tj.: kwalifikacyjnych, zdrowotnych, fizycznych i psychicznych,
  • zwiększenie świadomości uczestników rynku kolejowego w zakresie bezpieczeństwa ruchu kolejowego.
do góry