Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Decyzja Prezesa UTK nakazująca wprowadzenie przez zarządcę PKP PLK ograniczeń eksploatacyjnych na linii kolejowej 540 Łódź Chojny – Łódź Widzew w rejonie przejazdu kategorii D i przejść dla pieszych kategorii E

18.03.2015

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego (UTK) w wyniku dokonanych czynności kontrolnych oraz po przeprowadzeniu wszczętego z urzędu postępowania administracyjnego, decyzją administracyjną nakazał zarządcy infrastruktury kolejowej PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (PKP PLK), wskazanie oraz wprowadzenie ograniczeń eksploatacyjnych na linii kolejowej nr 540 Łódź Chojny – Łódź Widzew w rejonie przejazdu kategorii D w km 1,749 oraz w rejonie przejść dla pieszych kategorii E w km 5,285 i km 5,535.

Naruszenie przepisów przez zarządcę infrastruktury polegało m.in. na:

 • występowaniu nierówności pionowych obu toków szynowych,
 • pozostawieniu w torze, bez naprawy ostatecznej, pękniętych szyn (w km 4,850 - od 2009 roku oraz w km 4,725 od 2011 roku),
 • nieusunięciu na przejeździe kategorii D oraz na przejściach dla pieszych kategorii E usterek stwierdzonych podczas badań diagnostycznych przeprowadzonych w maju 2014 roku,
 • wykonywaniu obchodów toru z częstotliwością niezgodną dla danej kategorii linii kolejowej,
 • braku wykonywania w 2014 roku objazdów linii przez toromistrza,
 • braku wskazania przez zarządcę w sprawozdaniach z pomiarów i badań technicznych torów zaleceń techniczno–eksploatacyjnych.

Wyniki działań:

 • zarządca infrastruktury usunął większość stwierdzonych nieprawidłowości,
 • w zakresie nieusuniętych nieprawidłowości, Prezes UTK nakazał wprowadzenie przez zarządcę ograniczeń eksploatacyjnych,
 • decyzja Prezesa UTK wprowadzająca ograniczenia podlegała natychmiastowej wykonalności,
 • w przypadku niewykonania decyzji w trybie natychmiastowym, Prezes UTK na podstawie art.66 ust. 2aa ustawy o transporcie kolejowym nakłada karę pieniężną w wysokości do 5000 euro za każdy dzień zwłoki w wykonaniu ww. decyzji.

Cel działania:                                                                     

 • Zapewnienie bezpieczeństwa prowadzenia ruchu kolejowego i bezpieczeństwa użytkowników przejazdu i przejść w poziomie szyn,
 • ciągłe podnoszenie jakości utrzymania infrastruktury kolejowej przez PKP PLK.
do góry