Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Naruszenie przepisów przez zarządcę infrastruktury kolejowej Kopalnia Piasku Kotlarnia – Linie Kolejowe sp. z o.o., w zakresie bezpieczeństwa transportu kolejowego na linii kolejowej nr 302

17.03.2015

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego (UTK) w wyniku dokonanych czynności kontrolnych stwierdził naruszenie przepisów z zakresu bezpieczeństwa transportu kolejowego przez zarządcę infrastruktury kolejowej Kopalnia Piasku Kotlarnia – Linie Kolejowe sp. z o.o., dotyczących utrzymania infrastruktury kolejowej oraz warunków bezpiecznego prowadzenia ruchu kolejowego oraz eksploatacji budowli i urządzeń na linii kolejowej nr 302 Kopalnia Piasku Kotlarnia – Boguszowice.

Naruszenie przepisów przez zarządcę infrastruktury polegało na:

 • braku prowadzenia książki kontroli stanu toru,
 • znajdowaniu się roślinności na całej szerokości pryzmy podsypki, ław torowiska i rowów odwadniających,
 • braku odpowiedniego poziomu utrzymania stanu podsypki,
 • braku słupków hektometrowych, co uniemożliwia określenie przez drużynę trakcyjną lokalizacji pociągu na linii kolejowej,
 • braku zapewnienia odpowiedniego przytwierdzenia szyn do podkładów,
 • eksploatowaniu na linii kolejowej spróchniałych podkładów,
 • braku dokonywania pomiarów przechyłek w rozjazdach kolejowych,
 • utrzymaniu kolejowych obiektów inżynieryjnych w stanie niezapewniającym bezpieczeństwa ich użytkowania,
 • braku uzgodnienia i podpisania zmiany do regulaminu technicznego podg. Rudy,
 • usytuowaniu drzew i krzewów w odległości mniejszej niż 15 metrów od osi skrajnego toru kolejowego,
 • braku na linii kolejowej wskaźników W8 i W9 (wskaźników ograniczenia prędkości).

Zarządca infrastruktury kolejowej naruszył przepisy prawa:

 • ustawę o transporcie kolejowym z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym,
 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie wymagań w zakresie odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew i krzewów, elementów ochrony akustycznej i wykonywania robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowych, a także sposobu urządzania i utrzymania zasłon odśnieżnych oraz pasów przeciwpożarowych,
 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 lipca 2005 r. w sprawie ogólnych warunków prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji,
 • przepisy wewnętrzne zarządcy:
 • instrukcję utrzymania i eksploatacji nawierzchni na liniach i bocznicach - LK d-1,
 • instrukcję o oględzinach, badaniach technicznych i utrzymaniu rozjazdów na liniach kolejowych i bocznicach - LK d-6,
 • instrukcję utrzymania kolejowych obiektów inżynieryjnych LK-d2,
 • instrukcję o sporządzaniu regulaminów technicznych LK r-9.

W wyniku przeprowadzonych działań:

 • Prezes UTK nakazał zarządcy infrastruktury natychmiastowe usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości,
 • Prezes UTK wniósł o podjęcie przez zarządcę odpowiednich działań, zgodnych z posiadanym Systemem Zarządzania Bezpieczeństwem (SMS - Safety Management System), które będą miały na celu nadzór nad poziomem ryzyka związanym z prowadzoną działalnością autoryzowanego zarządcy.

Cel działania:

 • zwiększenie poziomu bezpieczeństwa ruchu kolejowego,
 • ciągłe podnoszenie jakości utrzymania infrastruktury kolejowej przez zarządców,
 • zwiększenie jakości usług w transporcie kolejowym.
do góry