Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Prezes UTK stwierdził nieprawidłowości w procesie utrzymania przez zarządcę PKP PLK przejazdów na skrzyżowaniach z drogami publicznymi – naruszenie przepisów na linii kolejowej nr 10 Legionowo-Tłuszcz

17.03.2015

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego (UTK), w wyniku kontroli przeprowadzonej u zarządcy infrastruktury kolejowej PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - Zakład Linii Kolejowych w Siedlcach (PKP PLK), w zakresie procesu utrzymania i eksploatacji przejazdu kolejowo-drogowego w km 19,474 linii nr 10 Legionowo – Tłuszcz, szlak Emilianów – Radzymin, stwierdził zagrożenie bezpieczeństwa ruchu kolejowego.

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych stwierdzono nieprawidłowości, w tym w szczególności:

 • niewykonanie zalecenia komisji powypadkowej zawartego w Protokole uzupełniającym do protokołu ustaleń końcowych oraz rekomendacji Przewodniczącego Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych po wypadku zaistniałym 20 lutego 2014 roku, w zakresie przekwalifikowania przejazdu z kategorii „D” do kategorii „B”,
 • niewdrożenie procedury Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem SMS-PR-02 „Ocena ryzyka technicznego i operacyjnego”, wymaganej w okolicznościach potwierdzenia zagrożenia, za które należy uznać powtarzające się na przejeździe wypadki kategorii B-21,
 • brak wymaganej widoczności czoła zbliżającego się pojazdu szynowego do przejazdu z 5 m ze strony prawej i lewej toru dla pociągów parzystych, z 10 metrów ze strony prawej i lewej toru dla pociągów parzystych, z 20 metrów ze strony prawej toru dla pociągów parzystych i nieparzystych oraz ze strony lewej toru dla pociągów parzystych.

Wyszczególnione powyżej nieprawidłowości stanowią naruszenie następujących przepisów:

 • ustawy o transporcie kolejowym,
 • rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych z drogami publicznymi i ich usytuowanie,
 • przepisów wewnętrznych zarządcy - warunki techniczne utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych Id-1 (D-1),
 • przepisów wewnętrznych zarządcy – procedura systemu zarządzania bezpieczeństwem SMS-PR-02 - ocena ryzyka technicznego i operacyjnego,

Wyniki działań:

 • Prezes UTK nakazał zarządcy infrastruktury kolejowej natychmiastowe usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości,
 • Prezes UTK nakazał dokonanie analizy występowania analogicznych nieprawidłowości w innych lokalizacjach oraz w przypadku ich potwierdzenia natychmiastowe usunięcie,
 • Prezes UTK wniósł o podjęcie przez zarządcę odpowiednich działań, zgodnych z posiadanym Systemem Zarządzania Bezpieczeństwem (SMS - Safety Management System), które będą miały na celu nadzór nad poziomem ryzyka związanym z prowadzoną działalnością autoryzowanego zarządcy.

Cel działania:

 • zwiększenie poziomu bezpieczeństwa ruchu kolejowego,
 • eliminowanie potencjalnych zagrożeń związanych z eksploatacją linii kolejowych na skrzyżowaniach z drogami publicznymi,
 • zwiększenie świadomości uczestników rynku kolejowego w zakresie bezpieczeństwa ruchu kolejowego.
do góry