Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Nadzór Prezesa UTK nad wdrożeniem systemów zarządzania bezpieczeństwem (SMS) – Prezes UTK stwierdził nieprawidłowości u przewoźnika kolejowego Przedsiębiorstwo Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej w Krakowie sp. z o.o.

16.03.2015

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego (UTK), po przeprowadzeniu działań kontrolnych oraz wszczętego z urzędu postępowania administracyjnego, wydał decyzję stwierdzającą naruszenie przez przewoźnika kolejowego Przedsiębiorstwo Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej w Krakowie sp. z o.o., przepisów dotyczących obowiązków w zakresie systemu zarządzania bezpieczeństwem (SMS).

Naruszenie przepisów przez zarządcę polegało na:

  • nienależytym stosowaniu systemu zarządzania bezpieczeństwem w transporcie kolejowym, który był podstawą do wydania certyfikatu bezpieczeństwa w części akceptującej system zarządzania bezpieczeństwem, co wyrażało się w naruszeniu następujących kryteriów oceny systemu zarządzania bezpieczeństwem (określonych w załączniku II rozporządzenia 1158/2010): punkt A.1., B.2., B.6., G.3., K.5.

Przeprowadzono:

  • kontrolę przewoźnika kolejowego w zakresie stopnia wdrożenia systemu zarządzania bezpieczeństwem w transporcie kolejowym,
  • wszczęto z urzędu postępowanie administracyjne.

Podstawa prawna:

  • ustawa z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
  • ustawa z 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym,
  • rozporządzenia Komisji (UE) nr 1158/2010 z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie wspólnej metody oceny bezpieczeństwa w odniesieniu do zgodności z wymogami dotyczącymi uzyskania kolejowych certyfikatów bezpieczeństwa.

Termin usunięcia naruszeń:

  • Prezes UTK nakazał usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości,
  • w przypadku niewykonania decyzji w wyznaczonym terminie, Prezes UTK na podstawie art.66 ust. 2aa ustawy o transporcie kolejowym nakłada karę pieniężną w wysokości do 5000 euro za każdy dzień zwłoki w wykonaniu ww. decyzji.

Cel działań:

  • zwiększenie poziomu bezpieczeństwa ruchu kolejowego,
  • zwiększenie świadomości uczestników rynku kolejowego dotyczącej bezpieczeństwa systemu kolejowego, w tym w zakresie obowiązku i konieczności wdrożenia oraz stosowania systemu zarządzania bezpieczeństwem.
do góry