Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Nadzór Prezesa UTK nad wdrożeniem systemu zarządzania bezpieczeństwem (SMS) – decyzja administracyjna w zakresie nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli zarządcy infrastruktury CTL Maczki-Bór S.A.

11.03.2015

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego (UTK), po przeprowadzeniu działań kontrolnych oraz po przeprowadzeniu wszczętego z urzędu postępowania administracyjnego, wydał decyzję stwierdzającą naruszenie przez zarządcę infrastruktury CTL Maczki-Bór S.A., przepisów dotyczących obowiązków w zakresie systemu zarządzania bezpieczeństwem (SMS).

Naruszenie przepisów przez zarządcę polegało na:

 • nienależytym stosowaniu systemu zarządzania bezpieczeństwem w transporcie kolejowym, który był podstawą do wydania autoryzacji bezpieczeństwa w części akceptującej system zarządzania bezpieczeństwem, co wyrażało się w naruszeniu następujących kryteriów oceny systemu zarządzania bezpieczeństwem (określonych w załączniku II rozporządzenia 1169/2010): punkt A.2., A.3., B.2., B.4., C.1., C.2., C.4., J.1., M.1., N.1., O.1., P.1., R.1., R.7., S.4., S.5.

Przeprowadzono:

 • kontrolę zarządcy infrastruktury w zakresie stopnia wdrożenia system zarządzania bezpieczeństwem w transporcie kolejowym,
 • wszczęto z urzędu postępowanie administracyjne.

Podstawa prawna:

 • ustawa z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
 • ustawa z 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym,
 • rozporządzenia Komisji (UE) NR 1169/2010 z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie wspólnej metody oceny bezpieczeństwa w odniesieniu do zgodności z wymogami dotyczącymi uzyskania kolejowych certyfikatów bezpieczeństwa.

Termin usunięcia naruszeń:

 • Prezes UTK nakazał usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości w terminie do 11 maja 2015 roku,
 • Prezes UTK nadał decyzji rygor natychmiastowej wykonalności,
 • w przypadku niewykonania decyzji w wyznaczonym terminie, Prezes UTK na podstawie art.66 ust. 2aa ustawy o transporcie kolejowym nakłada karę pieniężną w wysokości do 5000 euro za każdy dzień zwłoki w wykonaniu ww. decyzji.

Cel działań:

 • zwiększenie poziomu bezpieczeństwa ruchu kolejowego,
 • zwiększenie świadomości uczestników rynku kolejowego dotyczącej bezpieczeństwa systemu kolejowego, w tym w zakresie obowiązku i konieczności wdrożenia i stosowania systemu zarządzania bezpieczeństwem.
do góry